A válás menete a válóper beadásától a házasság felbontásáig

A válóper az a peres eljárás, amit az emberek jelentős része legalább egyszer átél az életében. A házasság felbontása a válóper beadása számos a felek között rendezendő kérdést vet fel. Válás közös megegyezéssel vagy válás közös megegyezés nélkül? Mik a jelentős különbségek? Hogyan változik a válás menete

Ha válása során szeretne biztonságban lenni, keresse fel a Vidákovics & Partners válóperre szakosodott ügyvédeit. A válóperekre koncentrálva határozott képviseletet biztosítunk ügyfeleink számára a peres eljárás minden szakaszában, a legjobb eredmény elérése érdekében. Legyen részese annak a sikernek, amit válóperes ügyvédeink érhetnek el az Ön ügyében is. Kérjen konzultációs időpontot dr. Vidákovics Béla Zsolt ügyvédtől.

Válságban a házassága? A válás elindításán gondolkodik?

Még nem született meg azaz ember, aki nyugodt tud maradni, miközben olyannyira megromlott a kapcsolata házastársával, hogy a váláson kell gondolkodnia. Ebben a rendkívüli helyzetben a felek nem tudnak tisztán gondolkodni. Feszültek, idegesek, sokszor nem tudnak odafigyelni a munkájukra, nem tudnak enni, aludni, csak egyetlen dolog körül forog a gondolatuk és ez a válás.

Érzelmi hullámvasúton ülve jutnak el odáig a házastársak, hogy nagyon komoly, életüket jelentősen befolyásoló döntésekről kellene egyeztetniük. Az egyik pillanatban még tudnak egymással beszélni, a másik pillanatban már csak a vádaskodás hallatszik.

A bontóper pokollá teheti a házastársak életét, hatással van a családi baráti kapcsolatokra, gyermekeik lelki állapotára, munkájukra, vagyoni helyzetükre. Szerencsések azok akik indulatok nélkül tudnak egymással beszélni, nekik nagyobb esélyük van a házasságuk közös megegyezéssel történő felbontására.

Válás közös megegyezéssel

Ha a házasság felbontását mindkét házastárs megegyezésük alapján közösen kérik, akkor a házasság megromlásához vezető okok feltárására nem kerül sor. Ez azt jelenti, hogy nem kell előadni a válás okait, közömbös, hogy mi vezetett odáig, hogy a felek elválnak. A házastársaknak csak azt kell kinyilvánítaniuk, hogy végleges elhatározáson alapuló, befolyásmentes megegyezésük alapján közösen kérik a házasság felbontását. 

Válás közös megegyezéssel, azaz a házasság közös kérelemre történő felbontása akkor kérhető, ha felek megtudtak állapodni:

– a közös gyermek feletti szülői felügyelet gyakorlásáról
– a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartásról,
– a gyermek tartása mértékéről
– a házastársi közös lakás további használatáról, valamint
– az esetleges házastársi tartásról.

Azonnal felgyorsul a válás menete, amennyiben a felek a felsorolt kérdésekben meg tudnak egyezni. Ebben az esetben a bíróság a felek egyezségét végzésével jóváhagyja, amely azonos értékű az ítélettel. 

Jelentősen lerövidül a válás menete a felek egyezsége esetén, melynek létrejöttét felkészült ügyvéd nagyban elő tudja segíteni. Egy jól megfogalmazott egyezséggel kiküszöbölhetők a félreértések, nem maradnak nyitott, vagy vitára okot adó kérdések.

Egyoldalú válás menete

A bíróság a házasságot bármelyik házastárs kérelmére felbontja, ha az teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott. 

A házasság teljes és helyrehozhatatlan megromlása állapítható meg különösen abban az esetben, ha a házastársak között az életközösség megszűnt, és annak helyreállítására – az életközösség megszűnéséhez vezető folyamat, illetve a különélés időtartama alapján – nincs kilátás. A bíróság ebben az esetben az életközösség megszűnésére, a helyrehozhatatlanságra (jellemzően tanúkkal) bizonyítást folytat le. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint a bíróságnak nem azt kell vizsgálnia, hogy a házasság megromlásában melyik házastárs a vétkes, hanem arról kell meggyőződnie, hogy a házasság véglegesen megromlott, és annak helyreállítására nincs kilátás. 

A válás akkor is végbemegy a bíróságon, ha a végleges megromlás kizárólag az egyik fél végleges elhatározásán alapul.

A házasság felbontása során egyéb – a közös megegyezésnél felsorolt – kérdések is fel szoktak merülni, mint a lakáshasználati jog ellenértéke, vagy a többlethasználati díj.

Válóper beadása

A házasság felbontása iránt a házastársnak a pert személyesen kell megindítania, ami nem zárja ki, hogy a keresetlevelet jogi képviselője (ügyvéd) útján terjessze elő az illetékes bíróságon.

A köteléket a bíróság bármelyik házastárs – illetőleg a házastársak közös – kérelmére felbontja, ha a házaséletük teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott. A válásnál, a válás menete alatt a bíróság a közös kiskorú gyermek érdekét mindig figyelemben tartja.

A házasság felbontása nem valamelyik házastárs vétkességén, esetleges hűtlenségén vagy erőszakos magatartásán stb. alapul, hanem a felek, vagy valamelyik fél objektív feldúltságán, érzelmi állapotán. Ami az egyik házaspárnál garantáltan válási ok, addig egy másik házaspárnál akár teljesen természetes is lehet. Vannak, akik sok apróság miatt jutnak el a válásig, míg nyitott házasságban a házastársi hűtlenség sem okoz különösebb problémát. A törvény a bíróság mérlegelésére bízza a házasság visszafordíthatatlan megromlásának megítélését, a válás menete során.

A bírói gyakorlat szerint, a durván kötelességsértő, az általános társadalmi erkölcsi normák szerint súlyos megítélés alá eső magatartást tanúsító személy házastársa indokoltan nem képes az ilyen magatartást tolerálni, nem várható el tőle a házasság fenntartása.

Az, hogy a súlyosan felróható magatartást a másik házastárs nem hajlandó elviselni, általában önmagában elegendő a feldúltság megállapításához, a válás kimondásához, még akkor is, ha a felróható magatartást tanúsító házasfél ellenzi a házasság felbontását. Ilyen felróható magatartás lehet például a családon belüli erőszak, súlyos bűncselekmény elkövetése akár más terhére is, alkoholizmus, szerencsejáték függőség stb…

A gyakorlatban ha az egyik fél válni akar és ebben az elhatározásában hajthatatlan, a bíróság a házasságot felbontja, a válóper beadása nem ütközik akadályba.

Válókereset, keresetindítás a válás menete első lépése

Akár közös kérelemmel, akár egyik fél kérelmére indul meg a házasság felbontására irányuló peres eljárás, a felek perbeli állását meg kell jelölni. A perben felperes, aki a válókeresetet, eljárást megindítja az alperessel szemben. A házasság felbontása iránti pert személyesen kell megindítani, de természetesen ügyvéd képviselheti az eljárás során. 

A válóper eljárási illetéke 30.000,- Ft, melyet, ha jogi képviselő nélkül jár el, illetékbélyegben is, egyebekben pedig elektronikus úton vagy átutalással kell megfizetni. 

A keresetlevélnek számos formai elemen túl tartalmaznia kell bíróság ítéleti rendelkezésére irányuló határozott kereseti kérelmet, az érvényesíteni kívánt jogot a jogalap megjelölése útján, az érvényesíteni kívánt jogot és a kereseti kérelmet megalapozó tényeket, az érvényesíteni kívánt jog, a tényállítás és a kereseti kérelem közötti összefüggés levezetésére vonatkozó jogi érvelést, és a tényállításokat alátámasztó és rendelkezésre álló bizonyítékokat, bizonyítási indítványokat. Ezek hiánya esetén a bíróság visszautasítja a keresetlevelet és azt újra, immáron megfelelő formában kell előterjeszteni.

Válási keresetlevél

Keresetlevelet – amennyiben jogi képviselő nélkül jár el – kizárólag a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 21/2016. (XII.22) IM rendelet mellékletében található, a birosag.hu oldalról letölthető nyomtatványon lehet benyújtani.

Ha keresetet szeretne előterjeszteni a bíróságon, és segítségre van szüksége keresse fel a Vidákovics & Partners családjogra szakosodott válóperes ügyvédeit. Kérjen konzultációs időpontot, amelynek során akár az egyszerűbb kereseti kérelmét is készíthetik.

Válóper menete

A válóper perfelvételi és érdemi tárgyalásból áll.

Alapvetően a bíróságok tárgyalásai nyilvánosak, ám a nyilvánosságot a tárgyalásról vagy annak egy részéről törvényben meghatározott okokból ki lehet, illetve kell kizárni. A házassági perek tárgyalása során felmerülhet, hogy a fél a nyilvánosság kizárását kérje, a mit indokolás nélkül kérhet.

Az első tárgyalás a perfelvételi tárgyalás

A válóper perfelvételi tárgyalásának lényege, hogy a bíróságon a felek a “bíróság irányítása mellett” összefoglalják a vital lényegét. 

Pontosan jelöljék meg, hogy mit szeretnének, mi a kereseti kérelem valamint az ellenkérelem, jelöljék meg a bizonyítékokat, bizonyítási indítványokat. A perfelvétel lezárását követően a kereset,- illetve ellenkérelem-változtatásnak szűk keretek között lehet csak helye. 

A válás perfelvételi tárgyalásán a felek személyes meghallgatása nem kötelező, de többségében megtörténik, mert  a bizonyítási indítványok megtételét segíti. Az eljárás során a bíróság, különösen a ún. perfelvételi tárgyaláson megkísérli a felek kibékítését, ha a békítés eredményre vezet, a bíróság az eljárást hivatalból megszünteti. Ebben az esetben a felek perköltség megtérítésére nem kötelesek. 

Ha a válóper perfelvételi tárgyalásán a felek nem békülnek ki, és a perfelvételi nyilatkozatokat megtették, a bíróság a perfelvételt lezárja, és kitűzi az érdemi tárgyalás határnapját. 

A perfelvételt lezáró végzés meghozatalát követően válás soránt az érdemi tárgyalás azonnali megkezdésének nincs helye, kivéve, ha

– a fél személyes meghallgatása nem kötelező. Ez  olyan objektív okokból lehet, ha a fél ismeretlen helyen tartózkodik, hiszen ilyenkor a meghallgatására nincs lehetőség, vagy ha a meghallgatása elháríthatatlan akadályba ütközik, mint pl. tartós betegség, egészségügyi zárlat, természeti katasztrófa, háborús helyzetek vagy ha az érintett házastárs szabadságvesztés-büntetését tölti, vagy

– ha a feleknek nincs közös kiskorú gyermeke.

Egyszerűsítve: Ha a feleknek van közös kiskorú gyermeke, akkor a válás perfelvételi tárgyalásának lezárását követően legalább még egy bírósági tárgyalást kell tartani akkor is, ha a felek egyezséget kötöttek. Ha nincs közös kiskorú gyermek, akkor a bíróság egyezség esetén a házasságot az első alkalommal felbonthatja.

Érdemi tárgyalási szak - a perfelvétel lezárását követően

A válás folyamata során az érdemi tárgyalási szakban a bíróság a jogvitának a perfelvétel alatt meghatározott keretei között bizonyítást folytat le. Ez a tényállásos bontás, tényállásos válóper. A bizonyítást követően dönti el a válóper eredményét. Ez alól kivételt képez, ha a peres felek egyezséget kötnek, ugyanis ekkor a bizonyítás lefolytatása nem szükséges. A peres felek egyezségét a bíróság  végzésével hagyja jóvá, ami ugyanolyan kötelező erővel bír, mint a bírósági ítélet. 

A válóper első érdemi tárgyalásán a bíróság a személyesen megjelent feleket – ha ez korábban nem történ meg – meghallgatja. Az érdemi tárgyaláson a megjelenés már nem kötelező, de ennek felperes részéről történő elmulasztása esetén a pert a bíróság  megszünteti. 

Milyen bizonyítékok, bizonyítási indítványok szoktak felmerülni a válás menete során?

Tanúk kihallgatása: A válás során minden akadály nélkül lehetnek tanúk családtagok, közeli hozzátartozók, barátok is. Ők azok akik általában a legtöbbet tudnak a felek életéről. Kérdés szokott lenni a felek viszonya, a felek és a gyermekek viszonya, gyermeknevelés, a munkaidő beosztás, jövedelmi anyagi helyzet, stb. 

Okirati bizonyítékok: mint például a házassági, születési anyakönyvi kivonat, pedagógiai vélemény, környezettanulmány, jövedelem igazolás, tulajdoni lap, stb.

Szakértői bizonyítás: főként pszichológus, az esetek kis részében elmeorvos szakértői vélemény beszerzése.       

A felek személyes meghallgatását követően a tanúbizonyítás következik. A tanúbizonyítással párhuzamosan a válás menete során – ha van kiskorú gyermek – bíróság beszerzi a környezet tanulmányokat, pedagógiai véleményt, kirendeli a pszichológus szakértőt.

Megegyezés hiányában válás során a bíróság azt vizsgálja, hogy a házaspár házasélete teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott-e, ami alapja a házasság felbontásának.

További vitás kérdésekben, mint a
– felek életközösségének kezdő és befejező időpontja
– közös kiskorú gyermek feletti szülői felügyeleti jog rendezése
– gyermek és különélő szülő kapcsolattartása
– gyermektartás
– házastársi közös lakás használatának rendezése
– lakáshasználati jog ellenértéke
– többlethasználati díj
– házastársi tartás
bizonyítást vesz fel és az ügy érdemében dönt. 

A bizonyítás a felek feladata a perben, de sajátossága ezeknek a pereknek, hogy bíróság az általa szükségesnek talált bizonyítást hivatalból is elrendelheti.

Válóper során melyik bíróság jár el? - Bíróságok hatásköre és illetékessége

A személyállapoti perekben – így a házasság felbontására irányuló perekben – a járásbíróságok (Budapesten a kerületi bíróságok) járnak el. 

A válópert az általános illetékességi szabályok szerint annál a bíróságnál lehet megindítani, amelynek területén az alperes lakóhelye található. 

Ha az alperesnek belföldi lakóhelye nincs az illetékesség az alperes belföldi tartózkodási helyéhez igazodik. Ha az alperes tartózkodási helye ismeretlen vagy külföldön van, az utolsó belföldi lakóhely az irányadó. Ha az utolsó belföldi lakóhely nem állapítható meg, vagy az alperesnek belföldön lakóhelye nem is volt, az illetékességet a felperes belföldi lakóhelye, ennek hiányában a felperes belföldi tartózkodási helye alapozza meg. 

A válás soránt a perre az a bíróság is illetékes, amelynek területén a házastársak utolsó közös lakóhelye volt. Az illetékes bíróságot az interneten a bíróság illetékesség keresővel találhatja meg.

Ha házassági per van folyamatban, kizárólag annak bírósága előtt indítható az ugyanarra a házasságra vonatkozó újabb házassági per vagy a házassági perhez kapcsolható kereset. Ezek a házastársak gyermekének származására, tartására és a gyermeket érintő szülői felügyelet gyakorlásának rendezésére, kapcsolattartásra, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezésére, a házastársi tartásra, a házastársi közös lakás használatának rendezésére, valamint a házastárs névviseléstől való eltiltására vonatkozó kérelmeket jelenti.

Házasság felbontása

A bíróságnak a házasságot felbontó ítéletében – szükség esetén erre irányuló kereseti kérelem hiányában is, azaz hivatalból – határoznia kell a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, valamint a közös kiskorú gyermek tartása felől. 

A fellebbezéssel meg nem támadott ítélet csak a fellebbezési határidő utolsó napjától számított tizenötödik nap elteltével emelkedik jogerőre. A házasságot felbontó ítélet ellen az érvénytelenítés vagy felbontás kérdésében perújításnak és felülvizsgálatnak helye nincs.

Válás menete ügyvéd nélkül

Válás közös megegyezéssel ügyvéd nélkül: Ha a felek közös megegyezéssel válnak, többségében nincs szükség arra, hogy őket a tárgyaláson ügyvéd képviselje. Ha segítségre van szükségük, válóperes ügyvéd segítséget tud nyújtani a felek egyezségének megkötésében, megszövegezésében, bírósághoz történő benyújtásában. Ha teljesen ügyvéd nélkül szeretné megindítani a válást azt is megteheti. A válási okiratok egyszerűen letölthetőek a ide kattintva

Az eljárást megindító okiratok között találja meg a keresetlevél házassági bontóperben nyomtatványt, míg a szükséges pótlapokat a pótlapok ikonra kattintva tudja letölteni.

 Pótlap alkalmazásával kell benyújtani a házassági anyakönyvi kivonatot, a gyermekek születési anyakönyvi kivonatát és az egyéb okiratokat. Ugyan így pótlap alkalmazásával kell előterjeszteni a tanúbizonyítási indítványt, vagy a pszichológus szakértői kirendelésére vonatkozó  bizonyítási indítványt.

A válási keresetlevél 3 aláírt példányát kell a bíróságra benyújtani, így minimum 4 példányban nyomtassa ki a kitöltést követően. Mindegyik példány mellé csatolni kell a mellékleteket, azaz a mellékleteket is három példányban kell benyújtani a bírósághoz. Mellékletek a házassági anyakönyvi kivonat, a születési anyakönyvi kivonatok stb….

A válás elindítása nem ingyenes, az egyik kereseti kérelemre 30.000,- Ft értékű illetékbélyeget kell felragasztani, amit a postán tud megvásárolni.  

Sokan keresik a válás közös megegyezéssel nyomtatványt az interneten, ami valójában nem más mint a korábban már hivatkozott keresetlevél házassági bontóperben nyomtatvány.

Névviselés a házasság felbontása - válás - után

A házasság felbontása után a volt házastársak a házasság fennállása alatt viselt nevet viselik tovább. Ha ettől valamelyikük el kíván térni, a házasság felbontása után az anyakönyvvezetőnek bejelentheti. Ebben az esetben sem viselheti a volt feleség a volt férje nevét a házasságra utaló toldással, ha azt a házasság fennállása alatt nem viselte. 

A bíróság a volt férj kérelmére eltilthatja a volt feleséget a házasságra utaló toldást tartalmazó névviselésétől, ha a feleséget szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélték. 

Újabb házasságkötés esetén a feleség, illetve a férj a korábbi házasság alatt viselt közös házassági nevet tovább viselheti, azzal az eltéréssel, hogy a feleség a volt férje nevét a házasságra utaló toldással nem viselheti, és ez a joga akkor sem éled fel, ha újabb házassága megszűnt.

Amennyiben kapcsolata odáig jutott, hogy a válás gondolata megfordult a fejében, ideje felkészülni rá. Érdemes kikérni egy tapasztalt válóperes ügyvéd tanácsát.

Mielőtt belevágna a válásba tájékozódjon.

Ha biztonságban szeretné érezni magát és a jövőjét, válassza a Vidákovics & Partners felkészült válóperes ügyvédekből álló csapatát, és győződjön meg személyesen arról, mit érhet egyetlen ügyvéd, az ügyvédek jól szervezett csapatával szemben.

Válást igazoló dokumentum beszerzése

Milyen dokumentummal lehet igazolni a válást? A Magyarországon felbontott házasságot a bírósági ítélettel lehet a legegyszerűbben igazolni. A bontóper ítéletét a bíróság a jogi képviselőnek, vagy jogi képviselő nélkül eljáró fél esetében közvetlenül a félnek küldi meg.

Külföldön felbontott házasság esetében lehet kérni a válás magyarországi anyakönyvezését, amelyet követően a válás igazolására kérhető a válási anyakönyvi kivonat. Az anyakönyvezésről részletes információt az anyakönyvi hivatalnál, vagy a Konzuli és Állampolgársági Főosztály weboldalán találhat információt.

Gyorsított válás

Gyorsított válás nem létezik. Szinte mindenki a lehető leghamarabb túl szeretne lenni a válóperen, ezért nincs előzködésre lehetőség. Vagy mégis van? A bíróságra sorban beérkezett ügyeket a bíróság sorban intézi. De akkor mitől van az, hogy az egyik válóper 6 hónap alatt befejeződik a mások pedig évekig tart. 

Az eljárás időtartama – a válás menete – számos különböző tényezőtől is függhet. Például szabályszerűen lett e benyújtva a házasság felbontására irányuló kereseti kérelem. Ha nem akkor a bíróság hiánypótlásra visszaküldi, ez önmagában akár egy hónappal is meghosszabbíthatja az eljárást. Kérdés lehet mikor veszi át az ellenérdekű fél a válási okiratokat. Az első kézbesítés alkalmával a postástól, vagy húzza az időt az átvétellel amíg csak tudja. Mikor terjeszti elő az ellenkérelmét. Egyszerűbb esetben megteheti néhány napon belül, de akár várhat vele 30 napot is. Kérdés lehet a bíróság, és azon belül az adott bíró leterheltsége, stb. stb. 

Tapasztalataink szerint az első perfelvételi tárgyalás a kereseti kérelem benyújtásától számítva 4-6 hónapon belül kerül megtartásra. Természetesen előfordulhat, hogy ettől korábbi vagy későbbi időpontra kerül kitűzésre, de jellemzően 4-6 hónapon belül szokott lenni.  

Válóper közös megegyezéssel: “Gyorsan elválni” akkor lehet, ha a felek a válópert közös megegyezéssel terjesztik elő. Ha nincs közös kiskorú gyermek, akkor kb. 45 perces tárgyalással már az első alkalommal el tudnak válni. Ha van közös gyermek, akkor a bíró leterheltségétől függően még 1- 1,5 hónapot várni kell a következő tárgyalásra. (A megadott határidők tájékoztató jellegűek, konkrét esetben ettől eltérés lehet.)

Gyakori kérdések a válás menetéről

Hol és hogyan kell beadni a válópert? – a házasság felbontására irányuló kereset (és járulékos kérdései) elbírálására hatáskörrel a járásbíróságok, Budapest területén a kerületi bíróságok rendelkeznek. A válóper a felek utolsó közös lakóhelye, vagy az alperes lakóhelye szerint illetékes bírósághoz nyújtható be. Egyszerűen megtalálhatja a bíróságot, ha használja a bíróság illetékesség keresőt, https://birosag.hu/birosag-kereso ahová írja be az utolsó közös lakóhelyük, vagy az alperes lakóhelyének a címét. 

Válás közös megegyezéssel mit jelent: A bíróság a házasságot bármelyik házastárs kérelmére felbontja, ha az teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott. A bíróságnak a házasság helyrehozhatatlan megromlására, továbbá az egyéb vitás kérdésekre vonatkozó tényállásra bizonyítást kell felvennie.  A bíróság a házasságot bizonyítás felvétele nélkül bonthatja fel, ha azt a házastársak végleges elhatározáson alapuló, befolyásmentes megegyezésük alapján közösen kérik. Erre akkor van lehetőség, ha a házastársak a közös gyermek tekintetében a szülői felügyelet gyakorlása, a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás, a gyermek tartása, a házastársi közös lakás használata, valamint – igény esetén – a házastársi tartás kérdésében megegyeztek, és a perbeli egyezségüket a bíróság jóváhagyta. A felek fenti kérdésekben történő egyezségét és annak bírósági jóváhagyását jelenti a válás közös megegyezéssel. 

Mi az egyoldalú válás? A bíróság a házasságot bármelyik házastárs kérelmére felbontja, ha az teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott. A házasság teljes és helyrehozhatatlan megromlása állapítható meg különösen abban az esetben, ha a házastársak között az életközösség megszűnt, és annak helyreállítására – az életközösség megszűnéséhez vezető folyamat, illetve a különélés időtartama alapján – nincs kilátás. A bíróság a házasság helyrehozhatatlan megromlására vonatkozóan részletes bizonyítást vesz fel (tényállásos válás). A házasságot abban az esetben is felbontja a bíróság, ha ahhoz kizárólag az egyik fél ragaszkodik.  

Mennyi ideig tart egy válás? Általánosságban a kereseti kérelem benyújtásától számított 4-6 hónapon belül kerül sor az első perfelvételi tárgyalásra. Ezen alkalommal a házasság akkor bontható fel, ha a feleknek nincs közös kiskorú gyermeke mindketten egyetértenek a házasság felbontásában. Ha a feleknek van közös kiskorú gyermeke, úgy leghamarabb a következő érdemi tárgyaláson válhatnak el, ha egyezséget tudnak kötni a járulékos kérdésekben. Az érdemi tárgyalást a bíróság a perfelvételi tárgyaláson kitűzi, általában 1-1,5 hónapon belüli időpontra. Ha a felek nem tudnak egyezséget kötni, úgy a vitás kérdések számától és bonyolultságától függően akár több évig is eltarthat az eljárás első fokon. Másodfokú döntésre általában az elsőfokú ítélet kihirdetésétől számított 6 hónapon belül szokott sor kerülni fellebbezés esetén. 

Válás költsége: mennyibe kerül a válás? Válással kapcsolatos fontosabb költségtételek:

A házassági bontóper illetéke 30.000,- Ft. A házassági perben érvényesített lakáshasználat rendezése iránti igény pertárgyértékét az illeték megállapításánál nem lehet külön figyelembe venni. 

A Szülői felügyeleti jog rendezése, kapcsolattartás szabályozása, gyermektartásdíj megfizetése iránti eljárásokra vonatkozóan a feleket költségfeljegyzési jog illeti meg, ami azt jelenti, hogy a kereset benyújtásakor a felet nem terheli költség, azonban az eljárás befejezésekor pernyertesség-pervesztesség arányban a perben felmerülő költségeket viselik a felek. Az eljárás során személyes költségmentesség iránti kérelem benyújtására lehetősége van bármelyik félnek. 

Az 1990. évi XCIII. törvény (Itv) 39. § (3) bekezdés a) pontjára figyelemmel a szülői felügyeleti jog gyakorlásának bírósági rendezése iránti kérelem illetéke 21.000,- Ft. A kapcsolattartás rendezése iránti kérelem illetéke 21.000,- Ft. A gyermektartásdíj megfizetése iránti kérelem eljárási illetéke az egy éves tartásdíj összegének 6%-a. Ha például a kérelem 60.000,- Ft/ hónap összegű tartásdíjra lett előterjesztve, úgy az eljárási illeték [((60.000×12):100)x6=] 43.200,- Ft

Igazságügyi pszichológus szakértő díja vizsgált személyenként 120.000 – 150.000 ,- Ft. (az összeg csak megközelítő érték, szakértői vizsgálattól függően ez alacsonyabb és magasabb is lehet.) Amennyiben a felek között vitás a szülői felügyeleti jog gyakorlásának kérdése, úgy pszichológus szakértő kirendelése nélkülözhetetlen. Vizsgálják a gyermekeket, a szülőket, a szülők élettársi kapcsolatait, a gyermekkel együttélő nagyszülőket. 

Válóperes ügyvéd díja: Ügyvédi munkadíjak összege szabad megállapodás tárgyát képezik. A szakmai felkészültségük, tapasztalatuk miatt keresett ügyvédek díjai (a kapacitás fenntartása, az ügyszám csökkentése miatt) magasabbak, mint a kevésbé keresett, kevés üggyel dolgozó ügyvédek díjai. Az ügyvédi díjak felől érdeklődni közvetlenül a megbízni kívánt ügyvédtől tudnak. 

dr. Vidákovics Béla Zsolt ügyvéd

dr. Vidákovics Béla Zsolt ügyvéd

Megromlott a házassága? A Vidákovics & Partners válópere szakosodott válóperes ügyvédei együttesen több mint 40 év családjogi területen szerzett tapasztalatával magabiztosan nyújtunk határozott képviseletet ügyfeleink számára. Legyen Ön is részese annak a sikernek, amit elérhetünk az Ön ügyében is.

Ha ismerni szeretné a valós lehetőségeit, vagy határozott polgári jogi képviseletre vágyik kérjen konzultációs időpontot.

BÜNTETŐJOGI ÜGYVÉD BUDAPEST

Jogi tanácsadás. Ügyvédünk már a kezdeti konzultáción használható tanáccsal láthatja el. Hívjon fel most!

VÁLÓPERES ÜGYVÉD BUDAPEST

Megromlott a házassága?Határozott képviseletet biztosítunk.

BTK KERESŐ SZOLGÁLTATÁS

Vegye igénybe jogi kereső szolgáltatásunkat! 

Vegye fel a kapcsolatot dr. Vidákovics Béla Zsolt büntetőjogi ügyvéddel a szövegre kattintva és kérjen konzultációs időpontot. Vagy hívja a +36 30 357 2124-es számot! A telefonszámra koppintva a szám bekerül mobiltelefonja tárcsázójába.