VÁLÓPERES ÜGYVÉD BUDAPEST
Vidákovics & Partners Ügyvédi Iroda Budapest

Gyermekelhelyezés és szülői felügyeleti jog

A szülői felügyelet rendezése, a válóperek egyik legfontosabb, legérzékenyebb kérdése. Korábbi elnevezés szerint gyermekelhelyezés iránti peres eljárást a házasság felbontásától függetlenül, illetve akkor is meg lehet indítani, ha a szülők házassági kötelékben nem állnak egymással. 

Mit jelent a szülői felügyelet, szülői felügyeleti jog?

A szülői felügyeleti jogi és egyben érzelmi kérdés is. Minden szülő magáénak szeretné, de általában nem tudják, hogy mit szeretnének. 

Leggyakoribb tévhit a szülői felügyelettel kapcsolatban, hogy ha a felek azt közösen gyakorolják akkor automatikusan közösen gondoskodnak a gyermekről. Ez nem így van. A Közös szülői felügyelet gyakorlása nem jelenti a váltott gondoskodást. Nem jelenti azt, hogy a gyermek azonos időt tölt mindkét szülőnél. Nem jelenti azt, hogy nem kell a gyermek után tartásdíjat fizetni.

Szülői felügyeleti jogok és kötelezettségek:

A kiskorú (18 év alatti) gyermek szülői felügyelet vagy gyámság alatt áll. 

A szülői felügyelet a kiskorú gyermek
- neve meghatározásának,
- gondozásának,
- nevelésének,
- tartózkodási helye meghatározásának,
- vagyona kezelésének,
- törvényes képviseletének jogát és kötelességét,
- a gyámnevezésnek és a gyámságból való kizárásnak a jogát foglalja magában.

Válások esetében álláspontom a gyermek törvényes képviseletének, vagyona kezelésének lehet meghatározó jelentősége a közös szülői felügyelet gyakorlása során. Mint később kitérünk rá, az iskolaválasztás a kizárólagos szülői felügyelet esetében is megilleti a különélő szülőt.

Gondozás joga és kötelezettsége

A szülők joga és kötelezettsége, hogy a gyermeket gondozzák, a gyermek megélhetéséhez és felnevelkedéséhez szükséges feltételeket biztosítsák.

A szülők a saját háztartásukban kötelesek a gyermekük lakhatását biztosítani. A gyermek lakóhelye - ha a bíróság vagy a gyámhatóság eltérően nem rendelkezik - a szülei lakása akkor is, ha a gyermek átmenetileg máshol tartózkodik.

A szülő vagy a gyámhatóság a gyermek kiadását követelheti attól, aki a gyermeket jogtalanul tartja magánál.

Ezen utolsó mondatnak igazán jelentősége lehet, amikor szülői felügyeleti vitában, a gyermek nem a szülőnél tartózkodik. A gyermek gondozására, nevelésére, felügyeletére mindenki előtt a szülői felügyeletet gyakorló szülők jogosultak. Ha az egyik szülő a gyermeket otthonról elviszi, de nem az Ő felügyelete alatt van, hanem például a nagyszülőknél, akkor a másik szülő onnan bármikor elviheti.  

A gyermek huzamos időn át - így tanulmányok folytatása, munkavállalás vagy más hasonló célból - önállóan vagy egyik szülőjével mindkét szülő egyetértésével tartózkodhat külföldön.

A gyermek letelepedés céljából történő külföldre távozásához erre vonatkozó szülői engedély szükséges.

Gyermek nevelésének és életpályájának a megválasztása

A szülők jogosultak a gyermek nevelésének módját megválasztani. A gyermek képességei figyelembevételével a szülők és a gyermek közösen döntik el, hogy a gyermek milyen életpályára készüljön. Ez abban az esetben Az életpálya kijelölésével és ezzel összefüggésben a gyermek taníttatásával, iskolájának megválasztásával kapcsolatban a szülő és a gyermek között felmerülő vitában a gyámhatóság dönt.

Gyermek vagyonának kezelése - szülői felügyeleti jog

Szülői felügyeletet gyakorló szülők joga és kötelezettsége, hogy gyermekük minden olyan vagyonát kezeljék, amely a polgári törvénykönyv szerint nincs kivéve a kezelésük alól.

Szülői felügyelet körében a gyermek vagyonának kezelése például az az eset, amikor a gyermek ingatlan vagyonnal rendelkezik és azt a szülő bérbe adja. Az ingatlan vásárlása és eladása viszont a törvényes képviselet körébe tartozik. 

A szülők a gyermek vagyonából eredő jövedelemnek azt a részét, amely a vagyon terheinek kifizetése után fennmarad, a gyermek indokolt szükségleteire kötelesek fordítani. Ez azt jelenti, ha a például gyermeknek ingatlana van amit bérbeadás útján hasznosítanak, akkor a befolyó összeget (levonva belőle a bérbeadással felmerülő költségeket, állagmegóvást stb.) a gyermek szükségleteire kell fordítani. Ez egyben azt is jelenti, hogy ha különélő szülőnek gyermektartást kell fizetnie, akkor annak összegét csökkenteni kell a gyermek rendszeres (nettó) jövedelmével.

Gyermek törvényes képviselete - szülői felügyeleti jog

A szülői felügyeletet gyakorló szülők joga és kötelezettsége, hogy gyermeküket személyi és vagyoni ügyeiben képviseljék. A vagyonkezelői joggal nem rendelkező szülő a gyermek vagyoni ügyeiben törvényes képviselőként nem járhat el.

Közös szülői felügyelet - szülői felügyelet közös gyakorlása - szülői felügyeleti jog

A szülői felügyeletet a szülők - megállapodásuk vagy a gyámhatóság vagy a bíróság eltérő rendelkezése hiányában - közösen gyakorolják akkor is, ha már nem élnek együtt.

Azonnali intézkedést igénylő esetben a szülő a gyermek érdekében - a másik szülő késedelem nélkül történő értesítése mellett - közös szülői felügyelet esetén is önállóan dönthet.

Közös szülői felügyelet különélő szülők esetében - szülői felügyeleti jogok megosztása és a közös szülői felügyelet.

A különélő szülők a szülői felügyelettel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket egymás között megoszthatják, és megállapodhatnak abban is, hogy a szülői felügyeletet (teljes körűen) az egyikük gyakorolja. A szülők erre irányuló megállapodására utal, ha a gyermek hosszabb ideje háborítatlanul egyikük háztartásában nevelkedik.

A házassági vagy a szülői felügyelet rendezése iránti perben a szülők közös kérelmére a bíróság - a gyermek érdekét mérlegelve - a szülők közös szülői felügyeletre és ezzel összefüggésben a gyermek lakóhelyére vagy a szülői felügyelet megosztására vonatkozó egyezségét jóváhagyja, vagy arról ítélettel határoz.

Fontos kiemelni, hogy közös szülői felügyelet gyakorlásáról a bíróság kizárólag a szülők közös kérelmére hozhat ítéletet. Ennek következtében hiába szeretné az egyik szülő a szülői felügyelet közös gyakorlását, ha a másik szülő ezt elutasítja. Ebben az esetben a bíróság nem dönthet a közös szülői felügyeletről. 

Ha a szülők a szülői felügyelet közös gyakorlásában - közös szülői felügyelet - állapodtak meg, de folyamatos konfliktusok miatt azt közösen gyakorolni mégsem tudják, a bíróság a szülői felügyelet közös gyakorlását megszüntetheti. 

Közös szülői felügyelet gyakorlása esetén a szülőknek meg kell állapodniuk abban, hogy hol legyen a gyermek lakóhelye. Ezt nem lakcím megadásával teszik, hanem azzal, hogy megjelölik azt a szülőt akinek a mindenkori lakóhelye lesz a gyermek lakóhelye is. A gyermek nem lakcímhez hanem szülőhöz kötődik. Ha a szülő költözik, akkor a gyermek lakóhelye a szülő lakóhelyével együtt változik.

Megállapodás a szülői felügyelet közös gyakorlásával kapcsolatban

Ha a szülők a szülői felügyelet közös gyakorlásában állapodtak meg, akkor meg kell határozniuk, hogy az ahhoz tartozó fent felsorolt jogokat hogyan szeretnék gyakorolni. Meg kell határozniuk, hogy a gyermek vagyonának kezelését, a törvényes képviseletet, gyámnevezést  kizárólag ketten együttesen gyakorolhatják, vagy mindkét szülő önállóan gyakorolhatja. Ezen második megoldás a szülők közötti nagyfokú bizalomra utal. 

Kizárólagos felügyeleti jog - szülői felügyelet önálló gyakorlása

A különélő szülők megállapodásának hiányában - kérelemre vagy a gyermek érdekében hivatalból - a bíróság dönt arról, hogy a szülői felügyeletet melyik szülő gyakorolja.

A bíróság a döntés során azt mérlegeli, hogy a gyermek testi, szellemi és erkölcsi fejlődése miként biztosítható a legkedvezőbben. A szülői felügyelet rendezésének bírói gyakorlatáról a későbbiek során ejtünk néhány szót. 

Ha a bíróság a szülői felügyelet gyakorlására az egyik szülőt jogosítja fel, a gyermekétől különélő szülő a szülői felügyeleti jogokat a gyermek sorsát érintő lényeges kérdések kivételével nem gyakorolhatja.

Fontos, hogy köznapi nyelven kizárólagos szülői felügyeleti jog (szülői felügyelet teljes körű) gyakorlása esetében a feljogosított szülő nem kizárólagosan gyakorolja a szülői felügyeleti jogokat. Vannak olyan felügyeleti jogkörök - a gyermek sorsát érintő lényeges kérdések - amelyeket a szülőknek ebben az esetben is közösen kell gyakorolnia, azaz a különélő szülővel közösen kell döntést hozni benne.

A gyermek sorsát érintő lényeges kérdésnek tekintendő:
- a kiskorú gyermek nevének meghatározása és megváltoztatása, 
- a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének, huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének kijelölése, 
- állampolgárságának megváltoztatása és 
- iskolájának, életpályájának megválasztása. 

Tehát a felsorolt kérdésekben a szülők akkor is közösen döntenek, ha a szülői felügyeleti jogokat nem közösen gyakorolják. 

Ha a különélő szülők egyes, a felsorolt kérdésekben - közösen gyakorolt felügyeleti jogosítványok tekintetében - nem tudnak megegyezni, úgy a gyámhatósághoz kell fordulniuk aki dönt erről a kérdésről.

Különélő szülő feljogosítása egyes szülői felügyeleti jogok gyakorlására

Ha a bíróság a szülői felügyelet gyakorlására az egyik szülőt jogosítja fel, a gyermekétől különélő szülő a szülői felügyeleti jogokat a gyermek sorsát érintő lényeges kérdések kivételével nem gyakorolhatja.

Azonban a bíróság a gyermekétől különélő szülőt feljogosíthatja a gyermek gondozásával, nevelésével összefüggő egyes feladatok ellátására, és kivételesen a vagyonkezelés és a gyermek vagyoni ügyeiben a törvényes képviselet teljes körű vagy részleges gyakorlására. Ha a gyermek érdekei megkívánják, a gyermek sorsát érintő valamely lényeges kérdésben való döntés jogát a bíróság korlátozhatja vagy megvonhatja.

A fentiek alapján az a szülő akit nem kapja meg a szülői felügyeleti jogot, kérheti például, hogy a bíróság jogosítsa fel arra, hogy a gyermek óvodájával, iskolájával a kapcsolatot felvegye, tőlük közvetlenül információt kérhessen. (Ez a jog amúgy nem illetné meg.) Kérheti például a bíróságot, hogy jogosítsa fel a gyermek vagyonának kezelésére (pl. ingataln bérbeadás) vagyoni ügyekben a törvényes képviseletre. (Például a gyermek nevére ingatlan vásárlása, értékesítése.). Kérheti akár azt is, hogy a vagyonkezelési jog és ezzel kapcsolatos törvényes képviselet korlátozódjon a tőle, vagy családjától gyermeknek ajándékozott, juttatott vagyonra.

Különélő szülő jogai és kötelezettségei

A szülők a gyermek kiegyensúlyozott fejlődése érdekében kötelesek együttműködni.

A szülői felügyeletet gyakorló szülőnek a gyermek fejlődéséről, egészségi állapotáról, tanulmányairól a különélő szülőt megfelelő időközönként tájékoztatnia kell, és a különélő szülő érdeklődése esetén a gyermekkel kapcsolatos felvilágosítást meg kell adnia.

Ha a bíróság a gyermekétől különélő szülőt feljogosítja a gyermek gondozásával, nevelésével összefüggő egyes feladatok ellátására, a vagyonkezelés és a gyermek vagyoni ügyeiben a törvényes képviselet gyakorlására, a szülői felügyeletet e tekintetben a különélő szülő gyakorolja. A különélő szülő tevékenységéről a szülői felügyeletet egyébként gyakorló szülőt tájékoztatni köteles.

Szülői felügyelet rendezése - “ gyermekelhelyezés “ - Szülői felügyelet rendezése a bírói gyakorlatban.

A szülői felügyelet rendezésére irányuló peres eljárás kereseti kérelemre indul. (A kereseti kérelem formanyomtatványát ide kattintva töltheti le.) A kereseti kérelmet az egyik szülő (felperes) a másik szülő (alperes) ellen indítja.

A keresetlevelet - ha az nem kapcsolódik házasság felbontásához, - az alperes, vagy a gyermek lakóhelye szerint illetékes bírósághoz kell benyújtani. 

A bíróságnak a szülői felügyelet rendezése során szülők közötti megállapodás hiányában széleskörű bizonyítást kell felvennie. Tanúkat hallgat meg, igazságügyi pszichológus szakértői véleményt, környezettanulmányt szerez be. Megkeresi a gyermeket ellátó intézményt (óvodát, iskolát) pedagógiai vélemény beszerzése érdekében. Amennyiben a gyermek életkora érettsége megengedi, úgy a gyermeket személyesen meghallgathatja, meghallgatja. 

A bizonyítás célja, hogy meghatározza melyik szülő biztosítja kedvezőbben a gyermek testi, szellemi, és erkölcsi fejlődését. 

A pszichológus szakértői vélemény beszerzése egyik fontos eleme a bizonyításnak, ami a bírói gyakorlat szerint vita esetén nem mellőzhető. Szakértői vizsgálat módszereivel kell feltárni a felek személyiségét, a gyermekhez fűződő érzelmeik mélységét és őszinteségét, és mindazt, amiből okszerűen lehet következtetni a szülők nevelési készségére [BH 2000.204.]

Amennyiben a gyermek korára tekintettel szakértői módszerekkel már vizsgálható, úgy természetesen az Ő vizsgálata sem maradhat el. Vizsgálni szokták a gyermek és a szülők viszonyát, érzelmi kötődését, melyik szülő jelenti a biztonságot, az állandóságot a gyermek számára. Felmerülhet-e valamelyik szülő, vagy családtagjai részéről ellennevelés stb. 

Iránymutató bírósági határozat a szülői felügyelet rendezésével kapcsolatban:

A döntés alapvető szempontja a gyermek érdeke, ezért a bíróságnak a gyermek életét érintő minden körülmény feltárásával és együttes mérlegelésével kell határoznia. Egyes kiragadott körülmények túlértékelése, más szempontok figyelmen kívül hagyása akadályozza azt, hogy a gyermek érdeke megfelelően érvényesüljön. 

A bíróságnak gondosan vizsgálnia kell, hogy a szülőket az egyéniségük, életmódjuk, erkölcsi tulajdonságaik alkalmassá teszik-e a gyermek nevelésére. Figyelembe kell venni a gyermekhez való ragaszkodás őszinteségét, a gyermeknek a szülő iránt táplált érzelmeit, az egyik vagy másik szülőhöz való kötődését, a szülő nevelési képességét. 

Értékes adatokat szolgáltathat a döntéshez a környezettanulmány, a bölcsőde, óvoda, iskola véleménye, megfelelő esetben a pszichológiai szakvélemény. A szülőknek biztosítaniuk kell az ítélőképessége birtokában lévő gyermekük részére azt, hogy az őt érintő döntések előkészítése során, adott esetben tehát a szülői felügyelettel (elhelyezésével) kapcsolatban véleményt nyilváníthasson, illetve a gyermek meghallgatására indokolt esetben a bírósági eljárásban is sor kell hogy kerüljön. 

A bíróság döntésében önmagában a gyermek nemének és életkorának nem lehet döntő szerepe. Nincsen olyan szabály, amely szerint a gyermek korára vagy nemére figyelemmel bármelyik szülőt előnyben kell részesíteni. 

A gyermek egészséges személyiségfejlődését az segíti elő, ha megszokott környezetében, őt szeretettel körülvevő személyek gondozásában nevelkedhet. A gyermeknek biztonságérzetet nyújt a megfelelő környezet állandósága, az elhelyezés váltogatása viszont szorongást, félelemérzetet kelthet benne. Az állandóság követelményének érvényre juttatásánál azonban a gyermek és a szülő közötti személyes kapcsolatnak és nem a lakóhelynek van elsődleges jelentősége. 

A család szétesése rendszerint súlyos válságot idéz elő a gyermeknél. Ennek hátrányos következményei fokozottan hatnak rá, ha a testvéreknek is el kell szakadniuk egymástól. Ezért általában arra kell törekedni, hogy a gyermekek a szülők elválása után is együtt maradjanak. Nem jogszabálysértő ugyanakkor a testvéreknek az egyik, illetve a másik szülőnél történő külön elhelyezése, ha ez a több éve kialakult helyzetnek és a gyerekek kívánságának megfelelően, a gyerekek érdekével megegyezőn történik [BH 2000.451.].

Vissza a bíróság gyakorlatához

Számtalan bírósági határozat van, ami a szülői felügyelet rendezését idealizálva írja le, azonban a gyakorlat kicsit másként alakul. Szülői felügyeleti vitában az anyák jelentős előnnyel indulnak. Nehézsúlyú a könnyűsúlyú ellen. 

Általában mindkét szülő alkalmas a szülői felügyelet gyakorlására. Ezekben az esetekben a gyermek minél fiatalabb a mérleget annál inkább az anya irányába dől. 

Ki maradt otthon a gyermekkel miután megszületett? - általában az anya.

Kinek volt lehetősége, hogy több időt töltsön, szorosabb köteléket alakítson ki a gyermekkel - általában az anyának. 

Ki tudja a gyermeket - klasszikus módon - anyatejjel táplálni? (koránál fogva anyai gondoskodásra szorul) 

És a legfontosabb kérdés? Ki az anya? 

A gyakorlatban nagyon kiegyenlítetlen a küzdelem, ahol az apák nem tudnak egyenlő esélyekkel indulni. Ha az anya mentálisan, lélektanilag ép, és “szándékosan” nem árt magának, - például nem akadályozza az apa és a gyermek közötti kapcsolattartást, nem vádolja valótlanul szexuális abúzussal az apát, - illetve a gyerek kötődik hozzá, úgy a férfiaknak kevés az esélye a szülői felügyelet önálló gyakorlását megszerezni. 

Az apák számára a szülői felügyelet gyakorlása terén például akkor nyílik meg a lehetőség, ha az anya gyermeknevelési képessége átlagon aluli, a kapcsolattartást akadályozza, esetleg pszichés problémái vannak. A per eldöntése szempontjából nagy jelentősége van annak, hogy a gyermek befolyásmentesen kihez ragaszkodik, kivel szeretne élni.

Ha szülői felügyelet jog rendezésével kapcsolatban további kérdése lenne, kérjen konzultációs időpontot.

A Legfelsőbb Bírósági 17. számú irányelv - annak ellenére, hogy hatályon kívül lett helyezve - fontos iránymutatásokat ad a szülői felügyelet rendezése ( korábbi nevén gyermekelhelyezés ) kapcsán.

DR. VIDÁKOVICS BÉLA ZSOLT ÜGYVÉD

Megromlott a házassága? A Vidákovics & Partners válópere szakosodott válóperes ügyvédei együttesen több mint 40 év családjogi területen szerzett tapasztalatával magabiztosan nyújtunk határozott képviseletet ügyfeleink számára. Legyen Ön is részese annak a sikernek, amit elérhetünk az Ön ügyében is.

Ha ismerni szeretné a valós lehetőségeit, vagy határozott polgári jogi képviseletre vágyik, hívja most a (+36) 30 357-2124-es telefonszámot és kérjen konzultációs időpontot dr. Vidákovics Béla Zsolt ügyvéddel.

BÜNTETŐJOGI ÜGYVÉD BUDAPEST

Jogi tanácsadás. Ügyvédünk már a kezdeti konzultáción használható tanáccsal láthatja el. Hívjon fel most!

VÁLÓPERES ÜGYVÉD BUDAPEST

Megromlott a házassága? Határozott képviseletet biztosítunk. Forduljon hozzánk bizalommal!

Jogi szótár

Tájékozódjon családjogi, vagyonjogi és válóperes témájú kérdésekben szakértő szerzőink cikkeiből!
Vegye fel a kapcsolatot dr. Vidákovics Béla Zsolt válóperes ügyvéddel a szövegre kattintva és kérjen konzultációs időpontot. Vagy hívja a +36 30 357 2124-es számot! A telefonszámra koppintva a szám bekerül mobiltelefonja tárcsázójába.

Ügyvédeink az Ön Rendelkezésére Állnak

Hívjon minket, vagy töltse ki az alábbi űrlapot a védelem megkezdéséhez.

LÉPJEN KAPCSOLATBA ÜGYVÉDÜNKKEL!

GYEREKTARTÁS
Hogyan lehet befolyásolni a gyerektartás összegét? Mi eláruljuk Önnek!
LÁTHATÁSI JOG
Hogyan tarthatja a gyermek a különélő szülővel a kapcsolatot? A részletekért kattintson!
GYERMEKELHELYEZÉS
Kérjen profiktól tanácsot a szülői felügyeleti jog gyakorlása szabályozásának kérdésében!
VÁLÓPER
A legkeményeb válóper is csuklógyakorlat számunkra!
Vidákovics & Partners Ügyvédi Iroda Budapest
MARADJON KAPCSOLATBAN VELÜNK

VIDÁKOVICS ÜGYVÉDI IRODA

1132 Budapest, Váci út 28. II. emelet 5. ajtó

Kapucsengő: 16

+36 (30) 357-2124

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarába bejegyzett Vidákovics Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amely az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapon találhatók. 

A honlapon található információk kizárólag általános tájékoztatás céljából szolgálnak, nem minősül jogi tanácsadásnak.

© 2017 – 2020 Minden jog fenntartva.
phone-handsetcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram