VÁLÓPERES ÜGYVÉD BUDAPEST
Vidákovics & Partners Ügyvédi Iroda Budapest

Házastársi vagyonközösség megszüntetése

Fontos leszögezni, hogy a házassági vagyonközösség megszüntetése, illetve megszűnése nem egyenlő a közös vagyon megosztásával, amivel külön bejegyzésben foglalkoztunk. 

Ha a házassági vagyonjogi szerződés eltérően nem rendelkezik, a házastársak között a házassági életközösség időtartama alatt házastársi vagyonközösség (törvényes vagyonjogi rendszer) áll fenn. [Polgári Törvénykönyv 4:34. § (2) bekezdés]

A törvényes vagyonjogi rendszer az életközösség kezdetétől hatályosul akkor is, ha a házastársak a házasságkötés előtt élettársakként éltek együtt. A házasság megkötésével az életközösség létrejöttét vélelmezni kell. [Ptk. 4:35. § (1) bekezdés]

A házassági vagyonközösség megszüntetése / megszűnése

Ptk. 4:45. § A vagyonközösség megszűnik, ha

a) a házastársak házassági vagyonjogi szerződésben a vagyonközösséget a jövőre nézve kizárják;

b) a bíróság azt a házassági életközösség fennállása alatt megszünteti; vagy

c) a házassági életközösség megszűnik.

Házassági vagyonközösség megszüntetése házassági vagyonjogi szerződéssel

A házassági vagyonközösség megszüntetésének egyik módja, ha a házastársak házassági vagyonjogi szerződést kötnek. Erre kizárólag a felek egyetértése, együttműködése alapján van lehetőség. Vagyonjogi szerződést a házastársak az életközösség fennállása alatt bármikor köthetnek. Házassági vagyonjogi szerződésben a vagyonközösséget a felek a jövőre nézve a teljes vagyonukra, vagy akár pontosan meghatározott vagyonelemekre vonatkozóan kizárhatják. A szerződés nem tartalmazhat olyan visszamenőleges hatályú rendelkezést, amely bármelyik házastársnak harmadik személlyel szemben a szerződés megkötése előtt keletkezett kötelezettségét a harmadik személy terhére változtatja meg. 

A házassági vagyonjogi szerződésnek a felek közös gazdálkodására számos hatása lehet, amiről a témában készült bejegyzésünkben részletesen olvashatnak.

A vagyonközösség bírósági megszüntetése [Ptk. 4:54. §]

A bíróság a vagyonközösséget bármelyik házastárs kérelmére a házassági életközösség fennállása alatt indokolt esetben megszüntetheti. Ilyen esetnek minősül különösen, ha

a) a másik házastárs a kérelmet előterjesztő házastárs hozzájárulása nélkül megkötött szerződéssel vagy szerződésen kívüli károkozásával olyan mértékű adósságot halmozott fel, amely a közös vagyonból őt megillető részesedést veszélyeztetheti;

b) az egyéni vállalkozói tevékenységet folytató másik házastárssal szemben végrehajtási eljárás vagy azzal az egyéni céggel, szövetkezettel, gazdasági társasággal szemben, amelynek a másik házastárs korlátlanul felelős tagja, végrehajtási eljárás vagy felszámolási eljárás indult, és az eljárás a házastársi közös vagyonból őt megillető részesedést veszélyeztetheti; vagy

c) a másik házastársat cselekvőképességet teljesen vagy a vagyoni ügyeiben részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezték, és gondnokául nem a házastársát rendelték ki.

(2) A vagyonközösség - a bíróság eltérő rendelkezésének hiányában - a megszüntetését kimondó határozat jogerőre emelkedését követő hónap utolsó napján szűnik meg.

A törvény lehetővé teszi, hogy a vagyonközösséget bármelyik házastárs kérelmére a bíróság a házassági életközösség fennállása alatt megszüntesse. A vagyonközösség ilyen módon történő megszüntetésére a gyakorlatban elenyésző számban kerül sor.

A házassági vagyonközösség bírósági megszüntetése kétféle eljárásban történhet meg. A házastársak közös kérelme esetén nemperes eljárásban, ami bármelyik házastárs lakóhelye szerinti járásbíróság előtt megindítható. Ha csak az egyik fél a kezdeményező, úgy a polgári perrendtartás vagyonjogi perekre vonatkozó szabályai irányadóak az eljárásra.

A bírósági megszüntetés jogkövetkezményei

Ha a házassági vagyonközösség megszüntetése bírósági ítélet eredménye, úgy a házastársak vagyoni viszonyaira az életközösség fennállása alatt - a továbbiakban - a vagyonelkülönítés szabályai lesznek az irányadóak. A bíróság más vagyonjogi rendszert a jövőre nézve a felek között nem hozhat létre.

Ha az ok, amely miatt a bíróság a vagyonközösségete megszüntette már nem áll fenn, a házastársak közös kérelmére a vagyonközösséget a jövőre nézve helyreállíthatja. 

A felek életközösségének megszűnése

A házastársi vagyonközösség a házassági életközösség időtartama alatt áll fenn. A vagyonközösség a házasságot megelőző élettársi kapcsolat, élettársi életközösség kezdetével jön létre, ha a felek házasságot kötöttek. A házastársi vagyonközösség megszűnésének leggyakoribb oka a házastársi életközösség megszűnése. 

Az életközösség megszakadása és megszűnése nem szinonim fogalmak. Az életközösség megszakadása átmeneti időszakot jelent, vagyis azt, hogy a felek idővel folytatják az életközösségüket. A megszakadás, a törvényben vagy szerződésben kikötött vagyonjogi rendszert - főszabály szerint - nem érinti. A felek vagyonközössége az életközösségük megszakadása (majd folytatása)  esetében folyamatos marad. A megszakadás időtartama beleolvad az életközösség időtartamába, tehát ebben az időben is közös vagyon keletkezik a felek között.

A fentiek alól kivételt képez, ha az életközösség megszakadására figyelemmel a felek között vagyonmegosztásra került sor. Ebben az esetben az életközösség megszakadásának idejére a vagyonközösség akkor is megszűnik, ha később az életközösség helyreáll.

Az életközösség megszűnésének jogkövetkezménye, hogy a felek házassági vagyonközössége megszűnik.   

A vagyonközösség megszüntetésének jogkövetkezményei

A vagyonközösség megszűnésének következménye, hogy megszűnik a közös szerzés vélelme. A közös szerzés vélelme alapján a házastársak közös vagyonába tartoznak azok a vagyontárgyak, amelyeket a házastársak a vagyonközösség fennállása alatt együtt vagy külön szereznek. A házastársi vagyonközösség megszüntetés eredménye tehát, hogy a felek önálló vagyonszerzők lesznek. Csak az a vagyontárgy kerül ezt követően a közös tulajdonukban amit közösen szereztek, a megszerzéshez mindketten ténylegesen hozzájárultak. A külön-külön szerzett vagyontárgyak pedig kizárólagos tulajdonukba kerülnek. 

A házastársi vagyonközösség megszüntetését követően keletkezett tartozások, azt a házastársat terhelik, aki a kötelezettséget, tartozást vállalta. Ez alól kivételt jelent, ha a vállalt kötelezettség a közös vagyont gyarapítja. 

Fontos jogkövetkezménye a házassági vagyonközösség megszüntetésének, hogy az egyik házastárs a másik által kötött visszterhes szerződésért nem felel. [Ptk. 4:46. §]

Bármelyik házastárs követelheti a közös vagyon megosztását a házasság felbontását megelőzően is. 

Az életközösség megszűnésétől a közös vagyon megosztásáig (köztes időszak) a feleknek várományi joga van az őket - közös vagyonból - megillető hányad erejéig. Ha a házastárs a köztes időszakban a vagyontárgyat jogszerűen értékesítette, úgy a másik házastárs annak rá eső értékére tarthat igényt. Az igényen túl természetesen terhelik a közös tartozások is ugyancsak a rá eső részben. Ha a házastárs jogellenesen rendelkezett a vagyonnal, akkor a másik házastárs az esettől függően kártérítésre tarthat igényt. A kártérítési igénybe beletartozik az okozott vagyoni hátrányon túl az elmaradt vagyoni előny is. 

Ha az életközösség, vagyonközösség megszűnésekor az egyik házastárs kizárólagos használatába ingatlan vagy hasznot hajtó ingóság kerül, a másik házastárs a vagyontárgy arányos részének használatáért - egyéb feltételek meglétében - ellenértékre (használati, többlethasználati díjra) tarthat igényt, akkor is, ha a vagyontárgyat jogszerűen használja. Ilyen például az egyéni vállalkozó által a közös vagyonhoz tartozó gépek és berendezések használatáért járó díj [BH 1999.410., 2000.448., valamint Pfv.II.21.040/2014., nyereséget termelő haszongépjármű használata esetében: Pfv.II.21.486/2016.]. 
A fentiekkel szemben a volt házastársi közös lakás használatáért járó lakáshasználati díj, többlethasználati díj szabályozása eltérő, az kizárólag meghatározott feltételek fennállása esetén érvényesíthető.

DR. VIDÁKOVICS BÉLA ZSOLT ÜGYVÉD

Megromlott a házassága? A Vidákovics & Partners válópere szakosodott válóperes ügyvédei együttesen több mint 40 év családjogi területen szerzett tapasztalatával magabiztosan nyújtunk határozott képviseletet ügyfeleink számára. Legyen Ön is részese annak a sikernek, amit elérhetünk az Ön ügyében is.

Ha ismerni szeretné a valós lehetőségeit, vagy határozott polgári jogi képviseletre vágyik, hívja most a (+36) 30 357-2124-es telefonszámot és kérjen konzultációs időpontot dr. Vidákovics Béla Zsolt ügyvéddel.

BÜNTETŐJOGI ÜGYVÉD BUDAPEST

Jogi tanácsadás. Ügyvédünk már a kezdeti konzultáción használható tanáccsal láthatja el. Hívjon fel most!

VÁLÓPERES ÜGYVÉD BUDAPEST

Megromlott a házassága? Határozott képviseletet biztosítunk. Forduljon hozzánk bizalommal!

Jogi szótár

Tájékozódjon családjogi, vagyonjogi és válóperes témájú kérdésekben szakértő szerzőink cikkeiből!
Vegye fel a kapcsolatot dr. Vidákovics Béla Zsolt válóperes ügyvéddel a szövegre kattintva és kérjen konzultációs időpontot. Vagy hívja a +36 30 357 2124-es számot! A telefonszámra koppintva a szám bekerül mobiltelefonja tárcsázójába.

Ügyvédeink az Ön Rendelkezésére Állnak

Hívjon minket, vagy töltse ki az alábbi űrlapot a védelem megkezdéséhez.

LÉPJEN KAPCSOLATBA ÜGYVÉDÜNKKEL!

GYEREKTARTÁS
Hogyan lehet befolyásolni a gyerektartás összegét? Mi eláruljuk Önnek!
LÁTHATÁSI JOG
Hogyan tarthatja a gyermek a különélő szülővel a kapcsolatot? A részletekért kattintson!
GYERMEKELHELYEZÉS
Kérjen profiktól tanácsot a szülői felügyeleti jog gyakorlása szabályozásának kérdésében!
VÁLÓPER
A legkeményeb válóper is csuklógyakorlat számunkra!
Vidákovics & Partners Ügyvédi Iroda Budapest
MARADJON KAPCSOLATBAN VELÜNK

VIDÁKOVICS ÜGYVÉDI IRODA

1132 Budapest, Váci út 28. II. emelet 5. ajtó

Kapucsengő: 16

+36 (30) 357-2124

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarába bejegyzett Vidákovics Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amely az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapon találhatók. 

A honlapon található információk kizárólag általános tájékoztatás céljából szolgálnak, nem minősül jogi tanácsadásnak.

© 2017 – 2020 Minden jog fenntartva.
phone-handsetcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram