BÜNTETŐJOGI ÜGYVÉD BUDAPEST
Vidákovics & Partners Ügyvédi Iroda Budapest

Adatvédelmi tájékoztató

Az adatfelvétel során Ön személyes adatokat ad meg, melyet a az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: az „Info tv.”), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben (a továbbiakban: „Reklám tv.”), illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII tv.-ben (a továbbiakban: “Ektv.“) foglaltatatnak megfelelően kezelünk. Ezen törvények előírásainak megfelelően ezúton tájékoztatjuk Önt a személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint az adatkezelő, mint információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság alapvető adatairól.

1.) Szolgáltató neve: Vidákovics Ügyvédi Iroda

Nyilvántartási száma/nyilvántartó hatóság:  Budapesti Ügyvédi Kamara

Szolgáltató székhelye: 1132 Budapest, Váci út 28. II. emelet 5.

A szolgáltató elérhetőségi adatai:
Email cím: iroda@vidakovics.hu
Telefonszám: +36 1 445 0456
Web: https://vidakovics.hu
A szolgáltató tevékenysége engedélyköteles: igen/nem
A szolgáltató adószáma: 18266683-2-41

A szolgáltató kamarai tagsága esetén a kamara megnevezése: Budapesti Ügyvédi Kamara

Tárhelyszolgáltató székhelye, telephelye: Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Deutschland

Tárhelyszolgáltató elérhetősége: Tel.: +49 (0)9831 505-0, Fax: +49 (0)9831 505-3, E-Mail: info@hetzner.com

2.) Az adatkezelő személye: Vidákovics Ügyvédi Iroda  (adatai megegyeznek az előzőekben közöltekkel) webcím: (htts://vidakovics.hu). Az adatkezelő az természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az adatkezelés céljait meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseit meghozza és végrehajtja, illetve az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 1. Az érintett meghatározása: az a természetes személy, akinek a személyes adatait az adatkezelő kezeli. Az érintettet az Info tv-ben az adatkezeléssel összefüggésben meghatározott jogok illetik meg, melyekről az adatkezelő jelen tájékoztató útján nyújt előzetes tájékoztatást.
 2. Az adatkezelő az alábbi adatkezeléseket az itt megjelölt feltételekkel végzi:

Az alábbiakban tájékoztatjuk arról, hogy az Ön által megadott adatokat mely szervezet, milyen feltételekkel kezeli. Az adatkezelő olyan adatkezelési tevékenységet nem végez, melyről az érintettet előzetesen nem tájékoztatta.

4.) A IDŐPONTFOGLALÁS

Az érintett által kezdeményezett időpont foglalás esetében az érintett személy az adatainak kezeléséhez önkéntesen járul hozzá. Az időpont foglalás esetében a kezelt adatok az érintett nevére, telefonszámára, e-mail címére, illetve az érintett által esetlegesen önkéntesen üzenetben megadott adatokra terjednek ki. Az adatkezelés célja az időpontfoglalás rögzítése, az esetleges időpont módosítással, illetve lemondással kapcsolatos kapcsolatfelvétel. A személyes adatokat az időpontfoglalásban, vagy annak módosításában megjelölt időpontot követő napon, illetve az időpont lemondását követő napon töröljük.

TÁJÉKOZTATÁS COOKIE ALKALMAZÁSÁRÓL

Az anonim látogatóazonosítók (sütik) olyan fájlok vagy információk, amelyek az érintett felhasználó számítógépén, internetes készülékén, okostelefonján, táblagépén kerülnek tárolásra a weboldal meglátogatásakor.

Nem alkalmazunk és nem engedélyezünk a weboldalon olyan sütiket, amelynek eredményeképpen harmadik személyek a felhasználó hozzájárulása nélkül adatokat gyűjthetnek.

Az adatkezelő kizárólag olyan sütiket alkalmaz, amelyekről egyértelműen meg lehet állapítani, hogy a weboldalak milyen adatokat kezelnek a sütin keresztül, illetve milyen célból és mely harmadik személy számára gyűjtenek adatokat. A hatályban lévő adatvédelmi irányelvre épülő 2012/4.számú vélemény alapján a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütikről, a hitelesítési munkamenet sütikről, a felhasználó központú sütikről, a multimédia-lejátszó munkamenet sütikről, a terheléskiegyenlítő munkamenet sütikről, illetve a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet sütikről az érintettet előzetesen tájékoztatni szükséges, azokhoz az érintett hozzájárulása azonban nem szükséges. Egyéb sütik alkalmazása esetén az érintett előzetes hozzájárulását is be kell szerezni. Az alábbiakban az adatkezelő által alkalmazott sütikről nyújtunk előzetes tájékoztatást:

Süti neveÉlettartamaFunkciójaAdatok melyekhez hozzáférMozilla, Chrome, Edge vonatkozó menüpontja
PHPSESSID Amikor a böngészési programfolyamat véget érPHP kód futtatás azonosítójaPHP kódokFirefox: about:preferences#privacy Chrome: chrome://settings/cookies/ Edge: C:\Users\username\AppData\Local\Packages \Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\ AC\#!001\MicrosoftEdge\Cookies
_ga2 évFelhasználók megkülönböztetéseMért domain megkülönböztetéséhez szükséges adatok Egyedi felhasználók megkülönböztetéséhez szükséges adatok Lekérdezések mennyisége Előzetesen tett látogatások száma Forgalmi forrás megjegyzése Munkamenet kezdete és vége Egyéni látogatói szint variációk
 1. A személyes adatokhoz hozzáférő személyek: az adatokhoz kizárólag azon munkatársak férnek hozzá, akiknek a hozzáférése az egyes adatkezelési célok megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 2. Adattovábbítás: Az Ön adatai nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére.
 3. Adatfeldolgozás: Az adatkezelő a tárhelyszolgáltatón túlmenően adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A tárhelyszolgáltató adatai az 1. pontban kerültek feltűntetésre.
 4. Adatbiztonsági intézkedések: A személyes adatai elektronikusan/papír alapon kerülnek tárolásra. A személyes adatok tárolásának helye az adatkezelő jelen tájékoztatójában is megjelölt székhelye.

[PAPÍR ALAPÚ TÁROLÁS ESETÉN:] Annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá az adataihoz az adatok zárható iratárban kerülnek elhelyezésre.

[ELEKTRONIKUS TÁROLÁS ESETÉN:] Annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá az adataihoz, az adatkezelő az alábbiak szerint biztosítja a személyes adatok megőrzését és akadályozza meg az illetéktelen hozzáférést:

 • a szerverhez és a szerverszobához való hozzáférés korlátozott meghatározott informatikai munkatársakra,
 • a szerverhez és a számítógépekhez való hozzáférés jelszóval védett,
 • a személyes adatokról 3 év rendszerességgel biztonsági másolat készül.
 1. Adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az adatkezelés hozzájárulás, mint jogalap esetén önkéntes, mely a 9.3. pontban rögzítetteknek megfelelően bármikor visszavonható.

9.1. Tájékoztatáshoz való jog: Kérésére tájékoztatást adunk az Önre vonatkozóan általunk kezelt személyes adatokról és azzal kapcsolatos egyéb információkról, így például az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozás esetén az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, arról, hogy az Ön adatait továbbítottuk-e harmadik személyeknek. Az Ön kérésére annak kézhezvételét követően a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül írásban válaszolunk.

9.2. Helyesbítés kéréséhez való jog: ha bármely általunk kezelt személyes adata nem felel meg a valóságnak, kérésére a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük. Kérjük, hogy az adataiban bekövetkezett változásokról az adatkezelőt szíveskedjen tájékoztatni.

9.3. Törléshez vagy zároláshoz való jog: Amennyiben az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja, az adatait haladéktalanul töröljük (lsd.9.5.pont). Kérésére ezen kívül zárolhatjuk is az adatait a nyilvántartásunkban. Nem törölhető az adat, amennyiben az adatkezelésnek jogszabályi alapja van. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti (pl: igényérvényesítés).

A 9.2 és 9.3. ponthoz: Amennyiben a helyesbítésre, törlésre vagy zárolásra vonatkozó kérését nem teljesítjük, a kérése kézhezvételétől számított 25 napon belül írásban – vagy hozzájárulása esetén email útján – értesítjük a kérése elutasításának indokairól.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy 2018. május 25. napjától jogosulttá válik arra, hogy kérje az adatkezelés korlátozását, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike fennáll:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás addig tart, ameddig az adatkezelő ellenőrzi az adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, de ellenzi az adatok törlését
 • amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, de Ön jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez igényli azt
 • tiltakozik az adatkezeléssel szemben, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő rendelkezik-e kényszerítő jogos érdekkel.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy 2018. május 25. napjával jogosulttá válik az adathordozhatóságra is. Ennek keretében az adatkezelő köteles arra, hogy az Ön kérésére az Ön személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Ön rendelkezésére bocsássa vagy azt másik adatkezelőnek továbbítsa.

9.4. Tiltakozáshoz való jog: Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a személyes adatai kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, az adatkezelőtől adatot átvevő személy vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (pl. jogérvényesítés), kivéve, ha az adatainak a kezelését törvény rendelte el; vagy
 2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés (pl. reklámanyagok küldése), közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; vagy
 3. törvényben meghatározott egyéb esetekben.

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgáljuk, és értesítjük az ezzel kapcsolatos döntésünkről. Amennyiben Ön a döntéssel nem ért egyet vagy az nem kerül Önnek a 15 napos határidőn belül megküldésre, a döntés közlésétől, illetve 15 napos határidő lejártától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Tájékoztatjuk, hogy 2018. május 25. napjától kezdődően személyes adatainak kezelése ellen nem tiltakozhat, azonban kérheti azok haladéktalan törlését, illetve az adatkezelés megszüntetését (9.3.).

9.5. Kapcsolati adatok. A rendszerben tárolt személyes adataival és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdését, kérését, tiltakozását, ideértve az adatai törlésére vonatkozó kérését is, kérem írásban juttassa el az alábbi elérhetőségek valamelyikére:

PoctacímEmail
Postacím: 1132 Budapest, Váci út 28. II/5.iroda@vidakovics.hu

10. Jogorvoslati lehetőségei: Személyes adatai kezelésével kapcsolatban – az Ön érdekében – csak abban az esetben áll módunkban felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha személyazonosságát hitelt érdemlően igazolta.

 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530  Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll; illetve
 • jogainak megsértése esetén, valamint a 9.4. pontban (tiltakozási jog) leírt esetekben a bírósághoz is fordulhat. A pert az Ön választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

BÜNTETŐJOGI ÜGYVÉD BUDAPEST

Jogi tanácsadás. Ügyvédünk már a kezdeti konzultáción használható tanáccsal láthatja el. Hívjon fel most!

VÁLÓPERES ÜGYVÉD BUDAPEST

Megromlott a házassága? Határozott képviseletet biztosítunk. Forduljon hozzánk bizalommal!

JOGI SZÓTÁR

Tájékozódjon büntetőjogi kérdésekben nagy tapasztattal rendelkező szakértő szerzőink cikkeiből!
Vegye fel a kapcsolatot dr. Vidákovics Béla Zsolt büntetőjogi ügyvéddel a szövegre kattintva és kérjen konzultációs időpontot. Vagy hívja a +36 30 357 2124-es számot! A telefonszámra koppintva a szám bekerül mobiltelefonja tárcsázójába.

Büntetőjogi Ügyvédeink az Ön Rendelkezésére Állnak

Hívjon minket, vagy töltse ki az alábbi űrlapot a védelem megkezdéséhez.

LÉPJEN KAPCSOLATBA ÜGYVÉDÜNKKEL!

TAGADJA BŰNÖSSÉGÉT
Engedje meg, hogy segítsünk értékelni a lehetőségeit!
SZEREZZE MEG A NÉLKÜLÖZHETETLEN SEGÍTSÉGET
Tanácsadás. A konzultáción fontos információt, segítséget kaphat az ügyében
NE TEGYEN VALLOMÁST
Ismerje meg a jogait, adjon lehetőséget az átgondolt védekezésre.
ŐRIZETBE VETTÉK HOZZÁTARTOZÓJÁT?
Tart az előzetes letartóztatástól?
Vidákovics & Partners Ügyvédi Iroda Budapest
MARADJON KAPCSOLATBAN VELÜNK

VIDÁKOVICS ÜGYVÉDI IRODA

1132 Budapest, Váci út 28. II. emelet 5. ajtó

Kapucsengő: 16

+36 (30) 357-2124

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarába bejegyzett Vidákovics Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amely az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapon találhatók. 

A honlapon található információk kizárólag általános tájékoztatás céljából szolgálnak, nem minősül jogi tanácsadásnak.

© 2017 – 2020 Minden jog fenntartva.
phone-handsetcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram