Vagyonmegosztás válás esetén

Vagyonmegosztás válás esetén? Ha vagyonjogi vitája van, vagy csak korrekt információt szeretne, forduljon a házassági vagyonjogban jártas, tapasztalt válóperes ügyvédhez. Kérjen konzultációs időpontot a Vidákovics & Partners vagyonjogra szakosodott ügyvédeitől.

Házastársak vagyoni viszonyainak rendezése

A házasulók és a házastársak egymás közötti vagyoni viszonyaikat a házassági életközösség időtartamára házassági vagyonjogi szerződéssel rendezhetik. Ha a házassági vagyonjogi szerződés eltérően nem rendelkezik, a házastársak között a házassági életközösség időtartama alatt házastársi vagyonközösség (törvényes vagyonjogi rendszer) áll fenn.

A vagyonjogi rendelkezések időbeli hatálya

A törvényes vagyonjogi rendszer az életközösség kezdetétől hatályosul akkor is, ha a házastársak a házasságkötés előtt élettársakként éltek együtt. A házasság megkötésével az életközösség létrejöttét vélelmezni kell. Az életközösség átmeneti megszakadása a törvényes vagy a szerződésben kikötött vagyonjogi rendszer folyamatosságát nem érinti, kivéve, ha a felek között vagyonmegosztásra került sor.

A vagyonközösség megszűnése

A házastársi vagyonközösség megszűnik, ha a bíróság a vagyonközösséget még a házassági életközösség fennállása alatt megszünteti vagy a házassági életközösség megszűnik.

A vagyonközösség bírósági megszüntetése még az életközösség alatt

A bíróság a vagyonközösséget bármelyik házastárs kérelmére a házassági életközösség fennállása alatt indokolt esetben megszüntetheti. Ilyen esetnek minősül példálul a törvény szerint, ha az egyik házastárs a kérelmet előterjesztő házastárs hozzájárulása nélkül megkötött szerződéssel vagy szerződésen kívüli károkozásával olyan mértékű adósságot halmozott fel, amely a közös vagyonból őt megillető részesedést veszélyeztetheti, vagy ha a másik házastárssal szemben végrehajtási eljárás indult. A bíróság akkor is megszüntetheti avagyonközösséget ha a másik házastársat gondnokság alá helyezték, és gondnokául nem a házastársát rendelték ki.

Vagyonmegosztás válás esetén – közös vagyon megosztása az életközösség megszűnése után

A vagyonközösség megszűnése esetén bármelyik házastárs igényelheti a közös vagyon megosztását. Ha a házasság a házastárs halálával szűnt meg, ez a jog az örököst is megilleti. A megosztás végbe mehet szerződéssel vagy bírósági úton is.

A vagyon megosztása szerződéssel

Ha a házastársak a házastársi közös vagyont szerződéssel osztják meg, a szerződés akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a közös vagyonhoz tartozó ingók megosztására, ha a megosztást végrehajtották.

A vagyon megosztása bírósági úton

Ha a házastársak között nem jött létre szerződés a közös vagyon megosztása tárgyában, vagy az nem terjed ki a vagyonközösség megszűnéséhez kapcsolódó valamennyi igényre, a házastársi közös vagyon megosztását és a rendezetlenül maradt igények elbírálását a bíróságtól lehet kérni. Fontos tudni, hogy a házastársi vagyonközösségből eredő igényeket egységesen kell rendezni. Ez azt jelenti, hogy például nem lehet csak az ingatlan megosztását kérni egy peres eljárásban, majd később más vagyonelemek, például cég vagy bankszámlán kezelt megtakarításra egy újabb peres eljárást indítani. Ha valaki a vagyonmegosztást kéri a bíróságtól, a bíróság a házastársak teljes közös vagyonát osztja fel egy eljárásban.

A közös vagyon megosztása során igényelni lehet a közös vagyonból a különvagyonra, a különvagyonból a közös vagyonra és az egyik házastárs különvagyonából a másik házastárs különvagyonára történő ráfordítások megtérítését. A különvagyon megtérítésének nincs helye, ha a vagyonközösség megszűnésekor nincs közös vagyon és a megtérítésre köteles félnek különvagyona sincs. A közös életvitel körében elhasznált vagy felélt különvagyon megtérítésének kivételesen van helye. Azaz, ha az egyik házastárs a házasság kezdetén rendelkezik különvagyoni megtakarítással, ám a azt a felek közös felélik (pl. közös utazásokra fordítják), annak visszakövetelésére nincs lehetőség. Nincs helye továbbá megtérítésnek, ha arról a házastárs lemondott. A lemondás nincs írásos formához kötve, de lemondást annak a házastársnak kell bizonyítania, aki a lemondásra hivatkozik.

A közös vagyon értéke és kiadása

A közös vagyonból a házastársat megillető részt a vagyonközösség megszűnésekor fennállt állapot és érték szerint kell megállapítani. A vagyonközösség megszűnésétől a közös vagyon megosztásáig terjedő időben bekövetkezett értékváltozást figyelembe kell venni, főként az ingatlanoknál, ahol ez jelentős lehet. Ingatlanok minden más vagyontárgyhoz képest sajátos megítélésüek. A vagyon megosztásánál a vagyonközösség megszűnésének időpontjában fennáló értéket kell figyelembe venni, ám ha az ingatlanra egyik fél jelentős és értéknövekedését eredményező ráfordítást eszközölt, úgy a ráfordító házastárs az ingatlan értéknövekedésének megfelelő tulajdoni hányadra is igényt tarthat.

A vagyontárgyak és a tartozások szétosztása

A vagyonközösséghez tartozó ingatlanok, közös tulajdoni tárgyak (pl. bútorok, autók), jogok (pl. cégtulajdon) és követelések (pl. befektett pénz) megosztására a felek között egyenlő értékben kell, hogy sor kerüljön. Annak meghatározása, hogy a vagyonmegosztás során egyes vagyontárgyak melyik házastárs tulajdonába kerüljenek, a bíróság elsősorban a házastársak egyező nyilatkozatát veszi figyelembe.

Ha vita van, olyan vagyontárgyak esetében, ami az egyik házastárs foglalkozásának gyakorlása vagy egyéni vállalkozói tevékenysége folytatásának céljára szolgáló vagyontárgy, ott ezek a vagyontárgyak elsősorban az adott foglalkozást gyakorló vagy egyéni vállalkozói tevékenységet folytató házastársat illetik meg.

Cégtulajdon esetében ha csak az egyik házastárs a gazdasági társaság tagja, és a cég részesedést a közös vagyonból alapították vagy vásárolták, a bíróság a cégben nem tulajdonos házastársnak – és csak kérelmére – akkor juttathat a gazdasági társaságból vagyoni hányadot, ha részesedése a többi közös vagyonból más módon nem adható ki. Ha a vagyontárgyat tartozás terheli (pl. ingatlanon fennálló kölcsön vagy hitel), azt a házastársak egymás közti viszonyában az a házastárs viseli, aki a megosztást követően a vagyontárgy tulajdonosa lett.

dr. Vidákovics Béla Zsolt ügyvéd

dr. Vidákovics Béla Zsolt ügyvéd

Megromlott a házassága? A Vidákovics & Partners válópere szakosodott válóperes ügyvédei együttesen több mint 40 év családjogi területen szerzett tapasztalatával magabiztosan nyújtunk határozott képviseletet ügyfeleink számára. Legyen Ön is részese annak a sikernek, amit elérhetünk az Ön ügyében is.

Ha ismerni szeretné a valós lehetőségeit, vagy határozott polgári jogi képviseletre vágyik kérjen konzultációs időpontot.

BÜNTETŐJOGI ÜGYVÉD BUDAPEST

Jogi tanácsadás. Ügyvédünk már a kezdeti konzultáción használható tanáccsal láthatja el. Hívjon fel most!

VÁLÓPERES ÜGYVÉD BUDAPEST

Megromlott a házassága?Határozott képviseletet biztosítunk.

BTK KERESŐ SZOLGÁLTATÁS

Vegye igénybe jogi kereső szolgáltatásunkat! 

Vegye fel a kapcsolatot dr. Vidákovics Béla Zsolt büntetőjogi ügyvéddel a szövegre kattintva és kérjen konzultációs időpontot. Vagy hívja a +36 30 357 2124-es számot! A telefonszámra koppintva a szám bekerül mobiltelefonja tárcsázójába.