VÁLÓPERES ÜGYVÉD BUDAPEST
Vidákovics & Partners Ügyvédi Iroda Budapest

Gyermektartásdíj Megszüntetése - Gyerektartás Megszüntetése

Gyermektartásdíj megszüntetéseGyerektartás megszüntetése? Gyermektartással kapcsolatos vitája, vagy kérdése van? Forduljon a témában jártas szakemberhez. A Vidákovics & Partners válóperekre szakosodott ügyvédei határozott képviseletet és valós információkat nyújtanak Önnek. Kérjen konzultációs időpontot!

Gyermektartásdíj megszüntetése - Gyermektartás megszüntetése

A kiskorú gyermek, valamint a nagykorú továbbtanuló gyermek tartásának különös jelentőséget tulajdonít a jogszabály, így a gyermektartásdíj megszüntetése szabályozásának is. A gyermekek testi, szellemi, lelki, erkölcsi fejlődésének biztosítása mindent megelőző érdek. Elsősorban a szülők közös feladata, hogy lehetőségeik és anyagi eszközeik határai között biztosítsák a gyermekek fejlődéséhez szükséges körülményeket.
A szülő külön törvényben meghatározott módon és kivételekkel, kiskorú gyermek esetén a saját szükséges tartásának korlátozásával is köteles a gyermek tartására. A gyermek fejlődésének biztosításához nélkülözhetetlen a szükségleteit biztosító anyagi forrás, így a gyerektartás megszüntetése gondos mérlegelést igényel a bíróság részéről.

Meddig jár a gyerektartás?

Főszabály szerint a gyermek nagykorúságáig, illetve ha középfokú tanulmányokat folytat úgy legfeljebb 20. életévéig a gyermek rászorultságát vélelmezni kell. A gyermektartásdíj megszüntetése ezt megelőzően akkor lehetséges ha a gyermek rászorultságának a vélelmét a tartásra kötelezett meg tudja dönteni. Meg tudja dönteni akkor, ha igazolni tudja, hogy a gyermek tartása a gyermek saját jövedelméből kitelik. Saját jövedelme a gyermeknek nem csak munkaviszonyból hanem például a saját tulajdonú ingatlan bérbeadásából is lehet.

Azt a vélelmet, mely szerint a középfokú iskolai tanulmányokat folytató gyermeket huszadik életévének betöltéséig rászorultnak kell tekinteni, nem érinti "a gyermek első középfokú iskolaválasztásának esetlegesen helytelen volta, az évismétlés ténye, a gyenge tanulmányi eredmények, továbbá a gyermek várandósságára tekintettel a magántanulói státuszba kerülése, valamint a szülést követően választott oktatási intézményben folyó képzés rendje" a BH 2017.227. szám alatt közzétett eseti döntés szerint. Ez azt jelenti, hogy a gyermektartásdíj megszüntetése iránti kérelem nem vezet eredményre, ha a gyerek rossz eredménnyel végzi a középiskolát.

Azt a vélelmet, mely szerint a középfokú iskolai tanulmányokat folytató gyermeket huszadik életévének betöltéséig rászorultnak kell tekinteni, nem érinti "a gyermek első középfokú iskolaválasztásának esetlegesen helytelen volta, az évismétlés ténye, a gyenge tanulmányi eredmények, továbbá a gyermek várandósságára tekintettel a magántanulói státuszba kerülése, valamint a szülést követően választott oktatási intézményben folyó képzés rendje" a BH 2017.227. szám alatt közzétett eseti döntés szerint.

A továbbtanuló nagykorú, munkaképes gyermek a rászorultsági vélelem esetén kívül is jogosult a tartásra, ha szükséges tanulmányai indokolt időn belüli folytatása érdekében arra rászorul. A gyermeknek a szülőt a továbbtanulási szándékáról késedelem nélkül tájékoztatnia kell.

Tanulmányok folytatása - a gyerektartás megszüntetése körében

Tanulmánynak minősül az életpályára előkészítő szakképzettség megszerzéséhez szükséges képzés vagy tanfolyam, a felsőfokú végzettségi szintet biztosító alap- és mesterképzésben, valamint a felsőfokú szakképzésben folytatott tanulmányok folyamatos végzése. Nem érinti a tanulmányok folyamatosságát az a megszakítás, amely a jogosultnak nem róható fel.

Gyerektartás megszüntetése szempontjából nem egyszerűen a szükséges tanulmányok folytatása a tartás feltétele, hanem az is, hogy ezeknek a tanulmányoknak a folytatására elvárható időn belül kerüljön sor. Jelentőség van annak, hogy a középiskola után mennyivel kezdi meg, mennyi idő alatt fejezi be a gyermek.

Az ítélkezési gyakorlat elvárja a folyamatosságot, de figyelemmel van arra is, hogy miért szakadt meg. Nem érinti a tanulmányok folyamatosságát az a megszakítás, amely a jogosultnak nem róható fel. Ilyen lehet például a gyermek betegsége miatt nem tud tanulni.

Tartási kötelezettség megszüntetése (gyerektartás megszüntetése)

Ptk. 4:211. §  (1) Az a személy, akinek a kezéhez a tartásdíjat folyósítják, köteles - a kötelezett egyidejű értesítése mellett - a bíróságnak bejelenteni, ha a jogosult tartásra való rászorultsága megszűnt. Az e kötelezettségének elmulasztásából eredő kárért a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint felel. A bejelentést követően a bíróság a tartási kötelezettséget peres eljárás lefolytatása nélkül szünteti meg.

(2) A kötelezett a tartás megszüntetését (gyermektartásdíj megszüntetését) kérheti, ha a körülmények megváltozása folytán a tartási kötelezettségének alapjául szolgáló feltételek nem állnak fenn, vagy a jogosult elmulasztotta az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségét.

Tartáshoz való jog és a tartási kötelezettség megszűnése

Ptk. 4:212. § (1) A tartáshoz való jog megszűnik a jogosult halálával, a határozott idő elteltével vagy a feltétel bekövetkeztével.

(2) A tartási kötelezettség a kötelezett halálával megszűnik. A kötelezett haláláig esedékessé vált és meg nem fizetett tartásdíj - az örökhagyó tartozásaiért fennálló felelősség szabályai szerint - átszáll az örökösre.

Gyerektartásdíj megszüntetése érdemtelenség okán

Ptk. 4:220. § (3) A szülő nem köteles nagykorú, továbbtanuló gyermekét eltartani, ha

a) a gyermek a tartásra érdemtelen;
b) a gyermek tanulmányi és vizsgakötelezettségének rendszeresen, önhibájából nem tesz eleget; vagy
c) ezáltal a szülő saját szükséges tartását vagy kiskorú gyermekének tartását veszélyeztetné.

(4) A nagykorú gyermek érdemtelen a tartásra akkor is, ha a tartásra kötelezettel kellő indok nélkül nem tart kapcsolatot.

(5) A szülő a huszonötödik életévét betöltött, továbbtanuló gyermekének tartására rendkívül indokolt esetben kötelezhető.

Tájékoztatási kötelezettség a tanulmányok folytatásáról

4:222. § A továbbtanuló gyermek képzését, tanulmányait biztosító intézmény a tartásdíj fizetésére kötelezett szülőt - kérelmére - köteles tájékoztatni a tanulmányok végzésének fennállásáról vagy megszűnéséről.

Kinek kell kérni a gyerektartás megszüntetését?

Ha a gyermek már nem jogosult a tartásra a gyerektartás megszüntetését a jogosult szülőnek kell kérnie. Amennyiben ezt a kötelezettségét elmulasztja, úgy kártérítési felelőssége van a tartásdíjat fizető szülővel szemben. Azt, hogy a gyermek már nem jogosult a tartásra a bíróságon kell bejelenteni. Ilyenkor a bíróság határozatot hoz a tartásdíj megszüntetéséről.

Amennyiben a gyermek érdemtelenség okán nem jogosult a tartásra, vagy a jogosult szülő a tartási kötelezettség megszűnését a bíróságon nem jelezte, úgy a tartásdíj megszüntetése iránt a kötelezett szülőnek kell kereseti kérelmet indítania.

A kereseti kérelemben többek között meg kell pontosan jelölni, hogy mi volt a korábbi határozat ami alapján tartásdíjat kell fizetnie. Kérni kell a bíróságot, hogy ezt a tartási kötelezettséget szüntesse meg. Meg kell jelölni az időpontot, hogy mikortól szüntesse meg a gyerektartást. A kérelmet követően részletesen indokolni kell, hogy miért, milyen okból kéri a gyerektartás megszüntetését. A indokolás (tényállás) előterjesztése után elő kell adni az azt alátámasztó bizonyítékokat, illetve meg kell tenni a szükséges bizonyítási indítványokat.

Amennyiben a kereseti kérelem előterjesztéséhez segítségre van szüksége, vagy további információt szeretne a gyerektartás megszüntetése témában kérjen konzultációs időpontot.

Bíróság illetékesség kereső

Kereseti kérelem formanyomtatvány

Gyermektartásdíj

DR. VIDÁKOVICS BÉLA ZSOLT ÜGYVÉD

Megromlott a házassága? A Vidákovics & Partners válópere szakosodott válóperes ügyvédei együttesen több mint 40 év családjogi területen szerzett tapasztalatával magabiztosan nyújtunk határozott képviseletet ügyfeleink számára. Legyen Ön is részese annak a sikernek, amit elérhetünk az Ön ügyében is.

Ha ismerni szeretné a valós lehetőségeit, vagy határozott polgári jogi képviseletre vágyik, hívja most a (+36) 30 357-2124-es telefonszámot és kérjen konzultációs időpontot dr. Vidákovics Béla Zsolt ügyvéddel.

BÜNTETŐJOGI ÜGYVÉD BUDAPEST

Jogi tanácsadás. Ügyvédünk már a kezdeti konzultáción használható tanáccsal láthatja el. Hívjon fel most!

VÁLÓPERES ÜGYVÉD BUDAPEST

Megromlott a házassága? Határozott képviseletet biztosítunk. Forduljon hozzánk bizalommal!

Jogi szótár

Tájékozódjon családjogi, vagyonjogi és válóperes témájú kérdésekben szakértő szerzőink cikkeiből!
Vegye fel a kapcsolatot dr. Vidákovics Béla Zsolt válóperes ügyvéddel a szövegre kattintva és kérjen konzultációs időpontot. Vagy hívja a +36 30 357 2124-es számot! A telefonszámra koppintva a szám bekerül mobiltelefonja tárcsázójába.

Ügyvédeink az Ön Rendelkezésére Állnak

Hívjon minket, vagy töltse ki az alábbi űrlapot a védelem megkezdéséhez.

LÉPJEN KAPCSOLATBA ÜGYVÉDÜNKKEL!

GYEREKTARTÁS
Hogyan lehet befolyásolni a gyerektartás összegét? Mi eláruljuk Önnek!
LÁTHATÁSI JOG
Hogyan tarthatja a gyermek a különélő szülővel a kapcsolatot? A részletekért kattintson!
GYERMEKELHELYEZÉS
Kérjen profiktól tanácsot a szülői felügyeleti jog gyakorlása szabályozásának kérdésében!
VÁLÓPER
A legkeményeb válóper is csuklógyakorlat számunkra!
Vidákovics & Partners Ügyvédi Iroda Budapest
MARADJON KAPCSOLATBAN VELÜNK

VIDÁKOVICS ÜGYVÉDI IRODA

1132 Budapest, Váci út 28. II. emelet 5. ajtó

Kapucsengő: 16

+36 (30) 357-2124

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarába bejegyzett Vidákovics Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amely az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapon találhatók. 

A honlapon található információk kizárólag általános tájékoztatás céljából szolgálnak, nem minősül jogi tanácsadásnak.

© 2017 – 2020 Minden jog fenntartva.
phone-handsetcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram