VÁLÓPERES ÜGYVÉD BUDAPEST

VÁLÓPERES ÜGYVÉD BUDAPEST

Gyerektartás Megszüntetése – Gyermektartásdíj Megszüntetése

Válóperes Ügyvéd Budapest

Gyermektartás megszüntetéseGyermektartásdíj megszüntetése? Gyermektartással kapcsolatos vitája, vagy kérdése van? Forduljon a témában jártas szakemberhez. A Vidákovics & Partners válóperekre szakosodott ügyvédei határozott képviseletet és valós információkat nyújtanak Önnek. Kérjen konzultációs időpontot!

Gyermektartás megszüntetése – Gyermektartásdíj megszüntetése

Tartási kötelezettség megszüntetése

Ptk. 4:211. §  (1) Az a személy, akinek a kezéhez a tartásdíjat folyósítják, köteles – a kötelezett egyidejű értesítése mellett – a bíróságnak bejelenteni, ha a jogosult tartásra való rászorultsága megszűnt. Az e kötelezettségének elmulasztásából eredő kárért a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint felel. A bejelentést követően a bíróság a tartási kötelezettséget peres eljárás lefolytatása nélkül szünteti meg.

(2) A kötelezett a tartás megszüntetését kérheti, ha a körülmények megváltozása folytán a tartási kötelezettségének alapjául szolgáló feltételek nem állnak fenn, vagy a jogosult elmulasztotta az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségét.

Tartáshoz való jog és a tartási kötelezettség megszűnése

4:212. § (1) A tartáshoz való jog megszűnik a jogosult halálával, a határozott idő elteltével vagy a feltétel bekövetkeztével.

(2) A tartási kötelezettség a kötelezett halálával megszűnik. A kötelezett haláláig esedékessé vált és meg nem fizetett tartásdíj – az örökhagyó tartozásaiért fennálló felelősség szabályai szerint – átszáll az örökösre.

Rokontartásra és a kiskorú gyermek tartására vonatkozó szabályok alkalmazása

4:219. § A nagykorú gyermek tartására a rokontartás közös szabályait és a kiskorú gyermek tartására vonatkozó rendelkezéseket az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Továbbtanuló nagykorú gyermek tartásra való jogosultsága

4:220. § (1) A továbbtanuló nagykorú, munkaképes gyermek a rászorultsági vélelem esetén kívül is jogosult a tartásra, ha szükséges tanulmányai indokolt időn belüli folytatása érdekében arra rászorul. A gyermeknek a szülőt a továbbtanulási szándékáról késedelem nélkül tájékoztatnia kell.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tanulmánynak minősül az életpályára előkészítő szakképzettség megszerzéséhez szükséges képzés vagy tanfolyam, a felsőfokú végzettségi szintet biztosító alap- és mesterképzésben, valamint a felsőfokú szakképzésben folytatott tanulmányok folyamatos végzése. Nem érinti a tanulmányok folyamatosságát az a megszakítás, amely a jogosultnak nem róható fel.

(3) A szülő nem köteles nagykorú, továbbtanuló gyermekét eltartani, ha
a) a gyermek a tartásra érdemtelen;
b) a gyermek tanulmányi és vizsgakötelezettségének rendszeresen, önhibájából nem tesz eleget; vagy
c) ezáltal a szülő saját szükséges tartását vagy kiskorú gyermekének tartását veszélyeztetné.

(4) A nagykorú gyermek érdemtelen a tartásra akkor is, ha a tartásra kötelezettel kellő indok nélkül nem tart kapcsolatot.

(5) A szülő a huszonötödik életévét betöltött, továbbtanuló gyermekének tartására rendkívül indokolt esetben kötelezhető.

Tájékoztatási kötelezettség a tanulmányok folytatásáról

4:222. § A továbbtanuló gyermek képzését, tanulmányait biztosító intézmény a tartásdíj fizetésére kötelezett szülőt – kérelmére – köteles tájékoztatni a tanulmányok végzésének fennállásáról vagy megszűnéséről.

Válóperes Ügyvéd Budapest - Dr. Vidákovics Béla Zsolt ügyvéd

 

A Vidákovics & Partners válópere szakosodott válóperes ügyvédei – együttesen több mint 40 év családjogi területen szerzett tapasztalatával – készen állnak arra, hogy érvényesítsék a jogait. Ha ismerni szeretné a valós lehetőségeit, vagy határozott polgári jogi képviseletre vágyik kérjen konzultációs időpontot.

Mi nem azt mondjuk amit feltételezhetően hallani szeretne, hanem az igazságot. A valós helyzetéről tájékoztatjuk, még akkor is ha ez mellbevágó.

 

[dr. Vidákovics Béla Zsolt ügyvéd]