BÜNTETŐJOGI ÜGYVÉD BUDAPEST
Vidákovics & Partners Ügyvédi Iroda Budapest

Kábítószer birtoklás (Btk. 178.)

Évek óta vitatott kérdés, hogy a büntetőjognak mekkora szerepe legyen a kábítószerrel összefüggő cselekményekkel kapcsolatban. A jelenlegi társadalmi-jogi konszenzus szerint a kábítószer fogyasztása, rendszeres használata a társadalmi együttélés és közegészség szempontjából ugyanolyan veszélyes, mint annak terjesztése.

A kábítószer birtoklással kapcsolatos bonyolult és gyorsan változó szabályozás nem tette lehetővé a kiforrott, egységes ítélkezési gyakorlatot. Ugyanabban a kérdésben egy eltérő bíróság akár eltérő álláspontot is képviselhet.

Tekintettel a jelenlegi vádemelési gyakorlatra, ne kockáztasson!

Amennyiben Önt, vagy hozzátartozóját kábítószer birtoklással vagy egyéb kábítószerrel összefüggő bűncselekménnyel vádolják, tapasztalt és határozott ügyvédre van szüksége. A lehető leghamarabb keresse fel a Vidákovics Ügyvédi Iroda kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekben jártas, profi ügyvédi csapatát!

Tartson velünk cikkünkben, amelyben iránytűt adunk Önnek a kábítószer birtoklás szabályozásának megértéséhez!

Mi számít kábítószernek a jog szerint?

Ahhoz, hogy a hatályos jogszabályok szerint a kábítószer birtoklás bűncselekményét meg lehessen állapítani, tudnunk kell mit nevezünk kábítószernek. A Büntető törvénykönyv értelmező rendelkezései között találjuk azokat a nemzetközi jogi normákat, amelyek közvetlenül meghatározzák a kábítószer fogalmát. A hatályos kábítószer- listákat három háttérnorma részletezi:

459.§ (1) a) az 1988. évi 17. törvényerejű rendelettel kihirdetett, az Egységes Kábítószer Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló, Genfben, 1972. március 25-én kelt Jegyzőkönyvvel módosított és kiegészített, az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény mellékletének I. és II. Jegyzékében meghatározott anyag (a továbbiakban: Egységes Kábítószer Egyezmény),

b) az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény mellékletének I. és II. Jegyzéke (a továbbiakban: Pszichotróp Egyezmény) és

c) az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 2. számú melléklete (a továbbiakban: Gytv.).

A kábítószer birtoklás bűncselekményének elkövetési tárgya tehát az említett jogi normák listái alapján nevezhető kábítószernek. A bűncselekmény tényállása fogyasztói, tranzit jellegű magatartásokat foglal magában. 

178. § (1) Aki kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Az elkövetési magatartások könnyebb megértése érdekében néhány mondatban szeretnénk megmagyarázni az adott kifejezéseket. 

Kábítószer termesztésnek minősül az olyan növények gondozása, amelyek növényi eredetű kábítószerek alapanyagául szolgálnak. A növényt és annak részeit is kábítószernek kell tekinteni, ha jelentősebb feldolgozás nélkül akként felhasználhatóak. Ha a termesztett növény önállóan képes fejlődni, a cselekmény befejezett. 

(4) Aki az (1)-(2) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetésére irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

A törvényben említett előkészület megvalósulhat például kábítószerként felhasználható növény magvainak beszerzésével. Előkészület az olyan növény termesztése is, amely önmagában nem minősül kábítószernek, de az elkövetési tárgy kivonható belőle. Ez a cselekmény viszont már kábítószer előállításnak számít. 

Kábítószer előállításnak minősül minden olyan tevékenység, amely eredményeképpen fogyasztható kábítószer keletkezik. 

A kábítószer megszerzése azt jelenti, hogy egy személy kábítószerhez jut függetlenül a megszerzés módjától. A rendelkezési jog megszerzése történhet ingyenesen, visszterhesen, de akár más bűncselekmény elkövetése útján is. 

Kábítószer tartásnak minősül minden olyan magatartás, amely az elkövető számára biztosítja  a rendelkezési jogot, illetve a használati jogot. 

Az ország területére behozatal, kivitel, átszállítás esetenként kapcsolatba hozható a hazai vagy akár a nemzetközi kábítószer kereskedelemmel.

A fogyasztás azt jelenti, hogy a kábítószer az elkövető szervezetébe jut. 

Hogyan büntetik a kábítószer birtoklást?

A kábítószerrel összefüggésben elkövetett bűncselekmények társadalomra veszélyességét mi sem bizonyítja jobban, mint a kiszabható büntetések nagysága. Amennyiben az elkövető megvalósítja a kábítószer birtoklás tényállását, akár hosszú évekre rács mögött találhatja magát. Nézzük meg, mely esetekben milyen mértékű büntetés kiszabását rendelheti el a bíróság. 

Mit mond pontosan a BTK? (BTK 178. §)

178. § (1) Aki kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés

a) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha

aa) üzletszerűen,

ab) bűnszövetségben,

ac) hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva,

b) öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha jelentős mennyiségű kábítószerre,

c) öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha különösen jelentős mennyiségű kábítószerre követik el a bűncselekményt.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat.

(4) Aki az (1)-(2) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetésére irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(5) Ha a bűncselekményt csekély mennyiségű kábítószerre követik el, a büntetés

a) az (1) bekezdésben meghatározott esetben vétség miatt két évig,

b) a (2) bekezdés aa) és ac) pontjában meghatározott esetben három évig terjedő szabadságvesztés.

(6) Aki kábítószert fogyaszt, illetve csekély mennyiségű kábítószert fogyasztás céljából megszerez vagy tart, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

179. § (1) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki

a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával vagy

b) oktatási, köznevelési, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épület területén, illetve annak közvetlen környezetében kábítószert termeszt, előállít, megszerez vagy tart, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával kábítószert az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít.

(3) A büntetés

a) öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha

aa) bűnszövetségben,

ab) üzletszerűen,

ac) hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva,

b) öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha jelentős mennyiségű kábítószerre,

c) öt évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha különösen jelentős mennyiségű kábítószerre

követik el a bűncselekményt.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat.

(5) Aki az (1)-(3) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetésére irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(6) Ha a bűncselekményt csekély mennyiségű kábítószerre követik el, a büntetés bűntett miatt

a) az (1) és (2) bekezdésben meghatározott esetben három évig,

b) a (3) bekezdés ab) és ac) pontjában meghatározott esetben egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés.

Ahhoz, hogy meg lehessen állapítani, mi számít csekély vagy éppenséggel jelentős mennyiségnek, a Büntető Törvénykönyv értelmező rendelkezése ad segítséget. 

461. § (1) A 176-180. § alkalmazásában a kábítószer csekély mennyiségű, ha

a) annak bázis formában megadott tiszta hatóanyag-tartalma

aa) LSD esetén a 0,001 gramm,

ab) pszilocibin esetén a 0,1 gramm,

ac) pszilocin esetén a 0,2 gramm,

ad) *  amfetamin, metamfetamin, MDPV és alfa-PVP esetén a 0,5 gramm,

ae) dihidrokodein esetén a 0,8 gramm,

af) heroin esetén a 0,6 gramm,

ag) morfin esetén a 0,9 gramm,

ah) ketamin, kodein, MDA, MDMA, N-etil-MDA (MDE), MBDB, 1-PEA, N-metil-1-PEA, mCPP, metadon, 4-fluoramfetamin és petidin esetén az 1 gramm,

ai) mefedron, metilon és 4-MEC esetén az 1,5 gramm,

aj) kokain esetén a 2 gramm,

ak) BZP esetén a 3 gramm,

al) *  pentedron esetén a 0,4 gramm,

b) GHB esetén annak sav formában megadott tiszta hatóanyag-tartalma a 7,5 gramm,

c) tetrahidro-kannabinol (THC) esetén a tiszta és savformában együttesen jelen levő THC-tartalom (totál-THC) a 6 gramm,

d) *  annak tiszta hatóanyag-tartalma

da) GBL esetén a 6,2 gramm,

db) AB-CHMINACA, MDMB-CHMICA, AM-2201, AB-PINACA, AB-FUBINACA, és ADB-FUBINACA esetén a 0,05 gramm

mennyiséget nem haladja meg.

(2) A 176-180. § alkalmazásában a kábítószer csekély mennyiségű, ha kannabisz növény esetén a növényegyedek száma legfeljebb öt.

(3) A 176-180. § alkalmazásában az (1)-(2) bekezdés szerinti kábítószer

a) jelentős mennyiségű, ha az adott kábítószerre meghatározott csekély mennyiség felső határának hússzoros,

b) különösen jelentős mennyiségű, ha az adott kábítószerre meghatározott csekély mennyiség felső határának kétszázszoros mértékét meghaladja.

(4) A 176-180. § alkalmazásában az (1)-(2) bekezdésben nem szereplő kábítószer esetén a kábítószer

a) csekély mennyiségű, ha annak tiszta hatóanyag-tartalma a hozzá nem szokott fogyasztó átlagos hatásos adagjának hétszeres mértékét nem haladja meg,

b) jelentős mennyiségű, ha annak tiszta hatóanyag-tartalma a hozzá nem szokott fogyasztó átlagos hatásos adagjának száznegyvenszeres mértékét meghaladja,

c) különösen jelentős mennyiségű, ha annak tiszta hatóanyag-tartalma a hozzá nem szokott fogyasztó átlagos hatásos adagjának ezernégyszázszoros mértékét meghaladja.

Mi enyhítheti a kiszabott büntetést?

A hatályos törvény szövegéből látható, hogy bizonyos esetekben akár életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható kábítószer birtoklásért. Ezért óriási kockázatot jelent, ha nem fordul azonnal tapasztalt, büntetőjogban jártas ügyvédhez.

A Btk. kimondja, hogy “a 178. § (1) és (5)-(6) bekezdés, illetve a 179. § (1)-(2) és (6) bekezdés esetén - ha a büntethetőséget megszüntető feltétel nem alkalmazható - a büntetés korlátlanul enyhíthető, ha az elkövető a vádemelésig lehetővé teszi a kábítószert értékesítő személy kilétének megállapítását.”

Az elterelés és feltételei

A jogalkotó szükségesnek látta, hogy megalkosson egy úgynevezett menekülő utat az elkövetők számára, akik megfelelnek bizonyos feltételeknek. A kábítószerek okozta nemkívánatos hatások kiküszöbölése értékesebb a társadalom számára, mint az elkövetők megbüntetése, ezért létrejött az elterelés.

Ez azt jelenti, hogy az elkövető mentesül a felelősségre vonás alól, tehát nem büntethető, ha “csekély mennyiségű kábítószert saját használatra termeszt, előállít, megszerez vagy tart, illetve aki kábítószert fogyaszt, ha a bűncselekmény elkövetését beismeri, és az elsőfokú ítélet meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább hat hónapig folyamatos, kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban részesült, vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vett részt.”

A büntethetőséget megszüntető ok nem állapítható meg, ha “a bűncselekmény elkövetését megelőzően két éven belül

a) az elkövetővel szemben a vádemelést azért halasztották el, illetve a nyomozást vagy az eljárást azért függesztették fel, mert vállalta a kábítószer-függőséget gyógyító kezelésen, kábítószer-használatot kezelő más ellátáson vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson való részvételt, vagy

b) az elkövető büntetőjogi felelősségét kábítószer-kereskedelem vagy kábítószer birtoklása miatt megállapították.”

Mit tegyen, ha kábítószer birtoklásával vádolják meg?

A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények megítélését és a bírói gyakorlatot tekintve egyáltalán nem mindegy, milyen döntéseket hoz, ha kábítószer birtoklásával vádolják Önt vagy hozzátartozóját. Mivel a konkrét eset egészen bonyolult és szövevényes is lehet, a hatóságok könnyedén belesodorhatják egy rossz időben, rossz helyen tett nyilatkozatba, ami hosszú börtönévekbe kerülhet.

Ne kövesse el azt a hibát, hogy meggondolatlanul, az első ijedtség okozta zavarodottság miatt derékba törjön a jövője, az élete! Forduljon bizalommal a Vidákovics Ügyvédi Irodához, mert profi és tűzben edzett ügyvédi csapattal állunk az Ön háta mögött.

Mi merészen lépést tartunk a kábítószer- piacot érintő jogszabályok dinamikus változásával és fejlődésével. Naprakészen ötvözzük  hosszú évek büntetőjogban szerzett tapasztalatát a lehengerlő és határozott kommunikációval, az Ön érdekében. Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma, és legyen részese munkánk sikereinek! 

Ha őrizetbe vették hozzátartozóját, akkor sürgősen büntetőjogra szakosodott, tapasztalt ügyvéd segítségére van szüksége, hogy elkerülje az előzetes letartóztatást!

Ne késlekedjen! Lépjen kapcsolatba dr. Vidákovics Béla Zsolt védőügyvéddel.

Készen áll arra, hogy megkezdjük a védekezést?
Hívja most a (+36) 30 357-2124-es telefonszámot és kérjen konzultációs időpontot dr. Vidákovics Béla Zsolt ügyvéddel.

BÜNTETŐJOGI ÜGYVÉD BUDAPEST

Jogi tanácsadás. Ügyvédünk már a kezdeti konzultáción használható tanáccsal láthatja el. Hívjon fel most!

VÁLÓPERES ÜGYVÉD BUDAPEST

Megromlott a házassága? Határozott képviseletet biztosítunk. Forduljon hozzánk bizalommal!

JOGI SZÓTÁR

Tájékozódjon büntetőjogi kérdésekben nagy tapasztattal rendelkező szakértő szerzőink cikkeiből!
Vegye fel a kapcsolatot dr. Vidákovics Béla Zsolt büntetőjogi ügyvéddel a szövegre kattintva és kérjen konzultációs időpontot. Vagy hívja a +36 30 357 2124-es számot! A telefonszámra koppintva a szám bekerül mobiltelefonja tárcsázójába.

Büntetőjogi Ügyvédeink az Ön Rendelkezésére Állnak

Hívjon minket, vagy töltse ki az alábbi űrlapot a védelem megkezdéséhez.

LÉPJEN KAPCSOLATBA ÜGYVÉDÜNKKEL!

TAGADJA BŰNÖSSÉGÉT
Engedje meg, hogy segítsünk értékelni a lehetőségeit!
SZEREZZE MEG A NÉLKÜLÖZHETETLEN SEGÍTSÉGET
Tanácsadás. A konzultáción fontos információt, segítséget kaphat az ügyében
NE TEGYEN VALLOMÁST
Ismerje meg a jogait, adjon lehetőséget az átgondolt védekezésre.
ŐRIZETBE VETTÉK HOZZÁTARTOZÓJÁT?
Tart az előzetes letartóztatástól?
Vidákovics & Partners Ügyvédi Iroda Budapest
MARADJON KAPCSOLATBAN VELÜNK

VIDÁKOVICS ÜGYVÉDI IRODA

1132 Budapest, Váci út 28. II. emelet 5. ajtó

Kapucsengő: 16

+36 (30) 357-2124

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarába bejegyzett Vidákovics Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amely az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapon találhatók. 

A honlapon található információk kizárólag általános tájékoztatás céljából szolgálnak, nem minősül jogi tanácsadásnak.

© 2017 – 2020 Minden jog fenntartva.
phone-handsetcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram