BÜNTETŐJOGI ÜGYVÉD BUDAPEST
Vidákovics & Partners Ügyvédi Iroda Budapest

Hűtlen kezelés (Btk. 376): jelentése és büntetése

Ha a vagyon elleni bűncselekményeket egy alaposan szervezett maffiacsoporthoz hasonlítanánk, a hűtlen kezelés valószínűleg a “contabile”, azaz pénzügyi felügyelő szerepét személyesítené meg. De miért hasonlítható a hűtlen kezelés egy bűnbanda életéhez? Azért, mert a vagyon elleni bűncselekmények egy nagy családot alkotnak, amelyek rendelkeznek bizonyos közös jellemvonásokkal, mégis mindegyik más. A hűtlen kezelés egy igazán veszélyes bűncselekmény, amelynek minden esetben vagyoni hátrány az eredménye. 

Bár sokszor a hűtlen kezelés a “színfalak mögött” valósul meg és nem könnyű felismerni, a bíróság egészen súlyos büntetést is kiszabhat. Ne kockáztasson, a szabadsága és a jövője a legfontosabb! Amennyiben Önt vagy hozzátartozóját hűtlen kezeléssel vádolják, büntetőjogban jártas, profi ügyvédre van szüksége. 

Tartson velünk cikkünkben és megmutatjuk, mik a legfontosabb tudnivalók a hűtlen kezeléssel kapcsolatban! 

A hűtlen kezelés fogalma és törvényi tényállása

A hűtlen kezelés bűncselekményének fogalmát a hatályos Büntető Törvénykönyvben találjuk. A jogalkotó úgy fogalmaz, hogy “akit idegen vagyon kezelésével bíztak meg, és ebből folyó kötelességének megszegésével vagyoni hátrányt okoz, hűtlen kezelést követ el.”

A hűtlen kezelés tárgya kizárólag idegen vagyon lehet, aminek a kezelését, elkövetőre rábízták. Vagyis saját tulajdonunkban álló vagyonra elkövetni nem lehet. A vagyonkezelés a vagyonnal való gazdálkodást jelenti. Ez vonatkozhat ingóságra, ingatlanra, de egyéb vagyoni jogosultságokra is. 

A bűncselekmény akkor valósul meg, ha ezt a kötelezettséget az elkövető megszegi és ezzel vagyoni hátrányt okoz. Nagyon fontos eleme a bűncselekmény megállapításának, hogy a kötelezettségek előre le legyenek fektetve, rögzítésre kerüljenek. Ilyen kötelezettséget eredményezhet egy munkaköri leírás vagy egy szerződés, de jogszabályok is keletkeztetnek kötelezettségeket. 

A bűncselekmény másik fontos kulcseleme maga a rábízás, hiszen enélkül nincs értelme a kötelességszegésről beszélni. Legtöbbször szerződésben rögzítik a felek a rábízást, azonban nem véletlenül emeli ki a törvény a gyám, illetve gondnok esetét. Mindkettő olyan bizalmi viszony, amely magasabb fokú védelmet igényel a jogalkotó részéről, így az e minőségben elkövetett hűtlen kezelést súlyosabban rendeli büntetni a törvény. 

A hűtlen kezelés szándékos bűncselekmény, amely eshetőleges szándékkal is megvalósítható. Az elkövető az ésszerű gazdálkodás követelményeit, a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat szándékosan megszegi, és ezzel a cselekményével vagyoni hátrányt okoz a társaságnak, amire legalább eshetőleges szándéka kiterjed.

Szándékosan követi el a bűncselekményt, aki cselekményének következményeit kívánja, míg eshetőleges szándékkal követi el a bűncselekményt, aki előre látja cselekményének a következményeit és azokba belenyugszik.

A vagyoni hátrányt a következőképpen határozza meg a jogalkotó a Btk. 459. § (1) bekezdésben: “16. kár: e törvény eltérő rendelkezése hiányában a bűncselekménnyel a vagyonban okozott értékcsökkenés; 17. vagyoni hátrány: e törvény eltérő rendelkezése hiányában a vagyonban okozott kár és az elmaradt vagyoni előny.”

Első példa a hűtlen kezelésre

Példa Építő Ipari Kft. ügyvezetőjének választják meg S. Norbertet. Az ügyvezető feladatai közé tartozik többek között a Kft. vagyonának kezelése. S. Norbert ügyesen vezetgeti a társaságot, amelynek a tulajdonát képezi három értékes személygépkocsi, egyenként 6 millió (összesen 18 millió) forint értékben. S. Norbert a gépkocsik értékesítéséről dönt, majd azokat darabonként 3 millió forintért (vagyis a 18 millió forintos értékű gépkocsikat összesen 9 millióért,) értékesíti egy ismerős vállalkozónak.

S. Norbert ügyvezető azáltal, hogy az autókat jelentősen a piaci ár alatt értékesítette 9 millió forint vagyoni hátrányt okozott Példa Kft.-nek. S. Norbert itt nem áll meg, ugyanis havi 2 millió forintért a Kft. részére olyan ingatlant vesz bérbe – ugyancsak az ismerős vállalkozótól – amire a Kft.-nek egyáltalán nincs szüksége, és ráadásul hasonló ingatlanok havi bérleti díja az ingatlan piacon 200 ezer forint körül található. Az ingatlant a társaság birtokba veszi, de valójában nem használja. Az ingatlan bérlésével 10 hónapon keresztül – havonta 2 millió forint, mindösszesen (folytatólagosan) 20 millió forint vagyoni hátrányt okozott Példa Kft.-nek.

S. Norbert tudatában volt annak, hogy a társaság vagyonát képező gépkocsikat darabonként 6 millió forinttért is értékesíteni tudta volna, mint ahogyan azzal is tisztában volt, hogy a kibérelt ingatlanra a társaságnak nem volt szüksége. A fentiek tudatában azt is átlátta, hogy a társaság vagyonát az ésszerű gazdálkodással ellentétes módon csökkenti, ezzel a cégnek vagyoni hátrányt okoz.

Második példa a hűtlen kezelésre

Fuvaros János a kezelésére bízott gépjárművet rendszeresen használta saját céljaira, mert úgy gondolta, sokat spórolhat a saját autójának üzemanyag fogyasztását illetően. Ezzel megvalósította a hűtlen kezelés leggyakoribb esetét, az úgynevezett “fekete-fuvart”. A tényállás megállapításához az is fontos, hogy a kötelességszegés és a vagyoni hátrány között okozati kapcsolat legyen. 

Ebben az esetben Fuvaros János megszegi a kötelességét azzal, hogy a használatra vonatkozó szabályoktól eltérő módon veszi igénybe a gépjárművet. A vagyoni hátrányt pedig (az autó használatból eredő kopását, az üzemanyag fogyasztást) a kötelességszegés okozza. A hűtlen kezelés tényállása ebben a példában tökéletesen megvalósul. 

A hűtlen kezelés büntetési tétele

A hűtlen kezelés büntetési tételeit az határozza meg, hogy mekkora az okozott vagyoni hátrány összege. Emellett minősítő tényezőként szerepel, ha a hűtlen kezelést gyám vagy gondnok minőségben követik el. A jogalkotó azért rendel súlyosabb büntetési tételt a gyám, illetve gondnok minőségben elkövetett hűtlen kezeléshez, mert a tettes az általa gondozott személy kiszolgáltatott helyzetét használja ki. 

A hűtlen kezelés büntetése vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény kisebb vagyoni hátrányt (50.001-500.000 forintig) okoz vagy nem haladja meg a szabálysértési értékhatárt, de gyám vagy gondnok minőségben követik el. 

Három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő a hűtlen kezelés bűntette, ha nagyobb vagyoni hátrányt okoz (500.001-5.000.000 forintig) vagy kisebb vagyoni hátrányt okozó bűncselekményt követnek el gyám vagy gondnok minőségben.

A büntetés egy évtől öt évig terjedhet, ha a hűtlen kezelés jelentős vagyoni hátrányt okoz (5.000.001-50.000.000 forintig), illetve nagyobb vagyoni hátrányt okozó bűncselekményt követnek el gyám vagy gondnok minőségben. 

Két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés is megítélhető, ha a hűtlen kezelés különösen nagy vagyoni hátrányt okoz (50.000.001-500.000.000 forintig) vagy jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelést gyám vagy gondnok e minőségében követi el. 

Végül hűtlen kezelésért öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés büntetés szabható ki, ha különösen jelentős vagyoni hátrányt okoz (500.000.000 forintot meghaladó), vagy a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelést gyám vagy gondnok minőségben követik el. 

Sikkasztás és a hűtlen kezelés elhatárolása

Sikkasztást az követ el, aki a rábízott idegen dolgot jogtalanul eltulajdonítja, vagy azzal sajátjaként rendelkezik. A jelenleg tárgyalt hűtlen kezelést az különbözteti meg a sikkasztástól, hogy ebben az esetben az elkövetőnek nincs eltulajdonítási célzata. A bűncselekmény az idegen vagyonban okozott vagyoni hátrány köré épül, ami az elkövető kötelezettségszegése miatt történik. 

Hanyag kezelés vagy hűtlen kezelés?

A hanyag kezelés nagyon hasonlít a hűtlen kezelés bűncselekményére, ám van közöttük egy nagyon fontos különbség. Hanyag kezelésért a Btk. szerint az vonható felelősségre, akit idegen vagyon törvényen alapuló kezelésével vagy felügyeletével bíztak meg, és az ebből eredő kötelességének megszegésével vagy elhanyagolásával gondatlanságból vagyoni hátrányt okoz. 

A hanyag kezelés esetében tehát megjelenik a gondatlanság, amelynek a mérlegelése gondos körültekintést igényel. Jelentős ugyanis az, hogy az elkövetőtől mi várható el az adott esetben. 

Akkor állapítható meg a hanyag kezelés, ha az elkövető tudatosan szegi meg az idegen vagyon kezelésével kapcsolatos kötelességét, és előre látja a vagyoni hátrány bekövetkezésének lehetőségét is, de könnyelműen bízik annak elmaradásában. Vagy azért nem látja előre a cselekménye következményeit, mert a tőle elvárható figyelmet és körültekintést elmulasztja. A hűtlen kezelés esetén pedig az elkövető szándékosan szegi meg a rá vonatkozó rendelkezéseket, ezzel vagyoni hátrányt okoz. 

Magánindítvány

A büntetőeljárásról szóló törvény leírja, hogy “magánindítványra üldözendő bűncselekmény esetén csak a jogosult indítványára indítható meg vagy folytatható a büntetőeljárás. Magánindítványnak kell tekinteni a magánindítvány előterjesztésére jogosult feljelentését és bármely olyan nyilatkozatát, amely szerint az elkövető büntetőjogi felelősségre vonását kívánja. A magánindítványt attól a naptól számított egy hónapon belül kell előterjeszteni, amelyen a magánindítványra jogosult a bűncselekményről tudomást szerzett.”

A Büntető Törvénykönyv azonban hozzáteszi, hogy “lopás, rongálás, sikkasztás, csalás, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás, hűtlen kezelés, jogtalan elsajátítás, illetve jármű önkényes elvétele miatt az elkövető csak magánindítványra büntethető, ha a sértett a hozzátartozója. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha az elkövető egyben a sértett gyámja vagy gondnoka.”

Ugye mennyire hétköznapinak tűnik ez a cselekmény? Sokan bele sem gondolnak, hogy például azzal a néhány magáncélú fuvarral vagy a rendes gazdálkodás szabályainak megszegésével hűtlen kezelést valósítanak meg. Mivel a Btk.-ban rögzített büntetési tételek szerint még börtönbe is kerülhet, ne halogassa tapasztalt, határozott és szakszerű védelmet nyújtó ügyvéd felkeresését! 

A Vidákovics Ügyvédi Iroda profi csapata az ügy összes körülményeit vizsgálva a legkedvezőbb lehetőségeket nyitja meg Ön előtt. A gyors reagálás és a gondosan felépített védekezés meghozza a várt eredményt. Ha kérdése van, bizonytalan a következő lépést illetően, esetleg hűtlen kezeléssel gyanúsítják, a legjobb helyen jár! Keresse irodánk munkatársait bizalommal, hiszen számunkra nincs lehetetlen ügy, csak kemény munka, ami a sikereink biztos alapja.

Gyakran ismételt kérdések

Mit jelent a hűtlen kezelés?

Akit idegen vagyon kezelésével bíztak meg, és ebből folyó kötelességének megszegésével vagyoni hátrányt okoz, hűtlen kezelést követ el.

Mi a hűtlen kezelés büntetése?

A büntetési tétel függ a hűtlen kezeléssel okozott vagyoni hátrány összegétől, illetve egy bizalmi viszonyon alapuló speciális helyzettől. A bűncselekményért akár tíz év szabadságvesztés is kiszabható.

Miben különbözik a hűtlen és a hanyag kezelés?

A hanyag kezelés tulajdonképpen a hűtlen kezelés speciális változata, amikor az elkövető vagyoni hátrányt eredményező kötelességszegését gondatlanság okozza. 

Ha őrizetbe vették hozzátartozóját, akkor sürgősen büntetőjogra szakosodott, tapasztalt ügyvéd segítségére van szüksége, hogy elkerülje az előzetes letartóztatást!

Ne késlekedjen! Lépjen kapcsolatba dr. Vidákovics Béla Zsolt védőügyvéddel.

Készen áll arra, hogy megkezdjük a védekezést?
Hívja most a (+36) 30 357-2124-es telefonszámot és kérjen konzultációs időpontot dr. Vidákovics Béla Zsolt ügyvéddel.

BÜNTETŐJOGI ÜGYVÉD BUDAPEST

Jogi tanácsadás. Ügyvédünk már a kezdeti konzultáción használható tanáccsal láthatja el. Hívjon fel most!

VÁLÓPERES ÜGYVÉD BUDAPEST

Megromlott a házassága? Határozott képviseletet biztosítunk. Forduljon hozzánk bizalommal!

JOGI SZÓTÁR

Tájékozódjon büntetőjogi kérdésekben nagy tapasztattal rendelkező szakértő szerzőink cikkeiből!
Vegye fel a kapcsolatot dr. Vidákovics Béla Zsolt büntetőjogi ügyvéddel a szövegre kattintva és kérjen konzultációs időpontot. Vagy hívja a +36 30 357 2124-es számot! A telefonszámra koppintva a szám bekerül mobiltelefonja tárcsázójába.

Büntetőjogi Ügyvédeink az Ön Rendelkezésére Állnak

Hívjon minket, vagy töltse ki az alábbi űrlapot a védelem megkezdéséhez.

LÉPJEN KAPCSOLATBA ÜGYVÉDÜNKKEL!

TAGADJA BŰNÖSSÉGÉT
Engedje meg, hogy segítsünk értékelni a lehetőségeit!
SZEREZZE MEG A NÉLKÜLÖZHETETLEN SEGÍTSÉGET
Tanácsadás. A konzultáción fontos információt, segítséget kaphat az ügyében
NE TEGYEN VALLOMÁST
Ismerje meg a jogait, adjon lehetőséget az átgondolt védekezésre.
ŐRIZETBE VETTÉK HOZZÁTARTOZÓJÁT?
Tart az előzetes letartóztatástól?
Vidákovics & Partners Ügyvédi Iroda Budapest
MARADJON KAPCSOLATBAN VELÜNK

VIDÁKOVICS ÜGYVÉDI IRODA

1132 Budapest, Váci út 28. II. emelet 5. ajtó

Kapucsengő: 16

+36 (30) 357-2124

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarába bejegyzett Vidákovics Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amely az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapon találhatók. 

A honlapon található információk kizárólag általános tájékoztatás céljából szolgálnak, nem minősül jogi tanácsadásnak.

© 2017 – 2020 Minden jog fenntartva.
phone-handsetcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram