BÜNTETŐJOGI ÜGYVÉD BUDAPEST
Vidákovics & Partners Ügyvédi Iroda Budapest

Letartóztatás (előzetes letartóztatás) 

Előzetes letartóztatás, letartóztatás

A letartóztatás, tetten érés vagy elfogás a bűnügyi krimik izgalmas jelenetei közé tartoznak. A valóság azonban közel sem ilyen filmbeillő. A terhelt és hozzátartozói számára igen nagy megrázkódtatást, bizonytalanságot, rettegést okoz. 

A letartóztatott személy gyakran nincs tisztában az őt megillető jogokkal, nem ismeri a hatósági eljárás szakaszait sem. Könnyen belátható, hogy ennél kiszolgáltatottabb, félelmetesebb helyzet ritkán áll elő. 

Amennyiben Önt vagy hozzátartozóját letartóztatás fenyegeti, a legfontosabb, hogy megfontolt és tájékozott legyen. Ne hagyja magát megfélemlíteni, manipulálni a hatóság jól bevett módszereivel. Kérjen szakszerű büntetőjogi segítséget a lehető leggyorsabban, forduljon a Vidákovics Ügyvédi Iroda határozott, profi ügyvédeihez! 

Mit jelent a letartóztatás?

A letartóztatás elrendelése és végrehajtása sokak számára egyet jelent a bűnügyi sorozatokban látott jelenetekkel. A hatályos büntetőeljárási törvény azonban pontosan meghatározza mit jelent a letartóztatás és milyen feltételek mellett rendelhető el. A törvény 277.§ (4) bekezdése szerint akkor lehet letartóztatni valakit, ha kizárólag így biztosítható a terhelt jelenléte; enélkül a bizonyítás nehezebbé válna vagy meghiúsulna; illetve csak így akadályozható meg a bűnismétlés. 

A letartóztatás akkor jogszerű, ha a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedéssel elérni kívánt cél távoltartással, illetve bűnügyi felügyelettel nem biztosítható, a következő okokra tekintettel:

 • a bűncselekmény jellege
 • a nyomozás állása és érdekei
 • a terhelt személyi és családi körülményei
 • a terhelt és a büntetőeljárásban részt vevő vagy más személy viszonya
 • a terhelt büntetőeljárás előtt és az eljárás során tanúsított magatartása.

Mikor rendelhető el a letartóztatás?

A letartóztatás röviden megfogalmazva a terhelt személyi szabadságának bírói elvonása. A terhelttel szemben alkalmazhatóak személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedések, ide tartozik a távoltartás, bűnügyi felügyelet, letartóztatás és előzetes kényszergyógykezelés. Ezek a kényszerintézkedések akkor rendelhetők el, ha szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt folyik eljárás, a terhelt a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható, vagy vele szemben vádat emeltek, és a kényszerintézkedéssel elérni kívánt cél léréséhez szükséges, a cél más módon nem biztosítható. 

A személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés elrendelésének, meghosszabbításának és fenntartásának általános feltételei mellett a következő különös okok közül is fenn kell állnia legalább egynek: 

 • a terhelt jelenléte kizárólag így biztosítható, mivel a terhelt megszökött, szökést kísérelt meg, illetve a bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság elől elrejtőzött,
 • megalapozottan feltehető, hogy a terhelt a büntetőeljárásban elérhetetlenné válna (megszökne, elrejtőzne),
 • a terhelt a bizonyítás meghiúsítása érdekében a büntetőeljárásban részt vevő vagy más személyt megfélemlített, jogellenesen befolyásolt, vagy tárgyi bizonyítási eszközt, elektronikus adatot, vagy vagyonelkobzás alá eső dolgot megsemmisített, meghamisított vagy elrejtett,
 • megalapozottan feltehető, hogy a terhelt a bizonyítást veszélyeztetné, így különösen a büntetőeljárásban részt vevő vagy más személyt megfélemlítene, jogellenesen befolyásolna, tárgyi bizonyítási eszközt, elektronikus adatot vagy vagyonelkobzás alá eső dolgot megsemmisítene, meghamisítana vagy elrejtene,
 • a terhelt a gyanúsítotti kihallgatását követően az eljárás tárgyát képező bűncselekményt folytatta, vagy a gyanúsítotti kihallgatását követően elkövetett újabb, szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmény miatt gyanúsítottként hallgatták ki,
 • megalapozottan feltehető, hogy a terhelt a megkísérelt vagy előkészített bűncselekményt véghezvinné, az eljárás tárgyát képező bűncselekményt folytatná vagy szabadságvesztéssel büntetendő újabb bűncselekményt követne el.

Hogyan rendelik el a letartóztatást?

A letartóztatás elrendelésére a bíróság jogosult. A tárgyalás nem nyilvános, ami azt jelenti, hogy hozzátartozók nem lehetnek jelen. Ez alól kivételt jelent a fiatalkorú fogvatartott tárgyalása. Ha a bíró helyt ad az ügyész indítványának, elrendelik a terhelt letartóztatását. A letartóztatás általános és különös feltételeinek minden esetben fenn kell állniuk, mert enélkül nem jogszerű a büntetés-végrehajtási intézetben végrehajtandó kényszerintézkedés. 

Letartóztatás és őrizetbe vétel

A letartóztatással kapcsolatban a terhelt és hozzátartozóinak talán első gondolata, hogy mennyi ideig kell őrizetben maradni. Nagyon fontos elkülöníteni az időtartamokat a vádirat benyújtása mentén. Ha a vádemelés előtt rendelik el a letartóztatást, az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, de legfeljebb egy hónapig tarthat. 

A bíróság a letartóztatás elrendelésétől számított egy év elteltéig alkalmanként legfeljebb három hónappal, ezt követően pedig alkalmanként legfeljebb két hónappal meghosszabbíthatja. A vádemelés előtt történő letartóztatást az ügyészség indítványára hosszabbíthatja meg a bíróság, a letartóztatás tartamának lejárta előtt legalább öt nappal. 

A vádemelést követően érvényes az a szabály, hogy  az elsőfokú vagy a másodfokú bíróság ügydöntő határozatának kihirdetése után elrendelt vagy fenntartott letartóztatás legfeljebb a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig tart.

A letartóztatás felső határa aszerint változik, hogy a terhelttel szemben hány év szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt van folyamatban az eljárás. 

Ennek alapján a letartóztatás legfeljebb 

 • egy évig tart, ha a terhelttel szemben három évnél nem súlyosabb,
 • két évig tart, ha öt évnél nem súlyosabb,
 • három évig tart, ha tíz évnél nem súlyosabb,
 • négy évig tart, ha tíz évnél súlyosabb,
 • öt évig tart, ha a terhelttel szemben életfogytig tartó

szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt van folyamatban eljárás.

A letartóztatás felső határaként megjelölt öt éves időtartam további egy évvel meghosszabbodik, ha bizonyos törvényben megjelölt feltételek fennállnak, például a vádemelésre bűnszervezetben elkövetett bűncselekmény miatt kerül sor, vagy terrorcselekmény bűntette miatt történt a vádemelés. 

Tanácsok a hozzátartozóknak: csomagátadás és kapcsolattartás

A fogvatartottak részére átadható csomagokról a büntetés-végrehajtási intézet dönt a hatályos jogszabályok alapján. Az engedélyesett kapcsolattartók úgynevezett zárt láncú csomagküldési rendszeren keresztül tudnak gondoskodni hozzátartozójuk egyedi  élelmiszer-, tisztálkodási szer vagy gyógyszerszükségleteiről. 

A büntetés-végrehajtási intézet a tiltott tárgyak és csomagok bejuttatásának elkerülése érdekében szigorúan szabályozza ezt a zárt láncú rendszert. A kapcsolattartónak egy webshop felületen kell regisztrálnia, ahogy egyedi ellenőrző kódot és azonosító számot kap, mellyel belépve a korlátozásoknak és szabályoknak megfelelő csomagküldeményt állíthat össze és juttathat el a fogvatartott részére. 

A fogvatartott akkor jogosult csomagot kapni, ha például nem merítette ki a havi keretet, nem tölt magánelzárást, illetve a kapcsolattartó rendelkezik csomagküldési engedéllyel. A csomagküldés díját online bankkártyás fizetéssel vagy átutalással lehet teljesíteni, amit az összeg beérkezésétől számított három napon belül a büntetés-végrehajtási intézet átad a fogvatartottnak. 

A fogvatartott az ügyész, illetve a bíróság engedélye alapján az általa megjelölt személlyel kapcsolatot tarthat. A kapcsolattartáshoz az érintett személy hozzájárulása, regisztrációja, illetve a megfelelő kapcsolattartói nyilatkozat kitöltése szükséges. Amennyiben a büntetőeljárás lefolytatása érdekében szükségesnek tartja, a bíróság vagy az ügyészség korlátozhatja, megtilthatja a kapcsolattartást. A fogvatartott kapcsolatot tarthat védőjével, jogi képviselőjével. A kapcsolattartás módjai lehetnek például levelezés, látogatás, telefonálás, csomagküldemény, elektronikus kapcsolattartás. A büntetés-végrehajtási intézet minden kapcsolattartási módnak meghatározza a szigorú szabályait, amelyek betartása kötelező.

Óvadék és a letartóztatás

Az óvadék a bíróság által meghatározott pénzösszeg, amelynek célja a bíróság által elrendelt távoltartás, illetve bűnügyi felügyelet magatartási szabályai megtartásának, valamint a terhelt eljárási cselekményeken való jelenlétének elősegítése. Az óvadék összegét a bíróság állapítja meg, tekintettel a terhelt vagy védője által benyújtott indítványban megjelölt összegre. 

Az óvadék letétele esetén a bíróság enyhébb személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedést rendelhet el, vagy enyhébb magatartási szabályokról dönthet. Az óvadék tárgya kizárólag pénz lehet, amit a terhelt vagy védője tehet le. Az összeg nagyságát illetően az óvadék nem lehet kevesebb, mint ötszázezer forint. A bíróság az összeg meghatározásánál több szempontot figyelembe vesz, különösen a bűncselekmény tárgyi súlyát, illetve a terhelt személyi és vagyoni körülményeit. 

Az óvadékot a megállapító határozat véglegessé válásától számított három hónapon belül lehet letenni, amely nem vonható vissza. Az óvadék összege visszajár, ha a terhelttel szemben alkalmazott személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés megszűnt. Az összeg nem jár vissza az óvadék letételét követően, ha a terhelt letartóztatása azért nem valósult meg, mert a terhelt elérhetetlenné vált, illetve ha azt a terhelt magatartása indokolja. 

A letartóztatás végrehajtása, helyszíne

A letartóztatás végrehajtásáról az ügyészség rendelkezik, amelyet - ha az eljárási cselekmények elvégzése miatt indokolt, - rendőrségi fogdában kell végrehajtani. Összesen legfeljebb hatvan nap lehet a tartama. Ha az ügyészség olyan határozatot hoz, amelyben elrendeli a gyanúsított rendőrségi fogdában történő elhelyezését, nincs helye panasznak. Mi a teendő akkor, ha a terhelt egyévesnél fiatalabb gyermeket gondozó nő? A bíróság ebben az esetben a védő vagy a terhelt indítványára olyan elhelyezésről rendelkezik, ahol a terhelt a gyermekkel együtt tud lenni. 

Hogyan szüntethető meg a letartóztatás?

A letartóztatás megszüntetése iránt az ügyészség, a terhelt, illetve a védője terjeszthet elő inditványt. Lehetőség van arra is, hogy enyhébb, a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés elrendelése miatt nyújtsanak be indítványt. A beérkezett indítványt a bíróság először érdemben megvizsgálja, majd erről határozatot hoz. A bíróság akkor is beszerzi az ügyészség észrevételét vagy indíványát, ha eredetileg nem az ügyészség kezdeményezte a letartóztatás megszüntetését. A bíróság abban az esetben mellőzheti az indítvány elbírálását, ha az előterjesztés és az elbírálás között a letartóztatást meghosszabbította vagy fenntartotta. A bíróság az elbírálás mellőzéséről egyidejűleg köteles értesíteni a terheltet és a védőjét. 

A letartóztatás elrendelését, annak időtartamát és a végrehajtás helyszínét tekintve könnyen belátható, hogy összetett, nagy tapasztalatot és rálátást igénylő területről van szó. A letartóztatás körülményeit és az eljárás kimenetelét illetően óriási riadalom és bizonytalanság lehet úrrá a terhelten és hozzátartozóin. 

A hatósági intézkedések és a jogszabályok útvesztőjében a legnagyobb félelmet az ismeretlen okozza. Irodánk munkatársai sokéves tapasztalattal, a legélesebb helyzetekben edződve, profi csapatként állnak az Ön háta mögött a büntetőeljárás minden szakaszában. Kérjen konzultációs időpontot dr. Vidákovics Béla Zsolt védőügyvédtől és kezdjék meg a védekezést!

Gyakori kérdések a letartóztatásról, előzetes letartóztatásról

Milyen okai lehetnek a letartóztatásnak?

Letartóztatásra kerül sor, ha a bűncselekmény jellege, a nyomozás állása és érdekei, a terhelt személyi és családi körülményei, vagy a büntetőeljárás során tanúsított magatartása, illetve a törvényben felsorolt különös okok fennállása szükségessé teszik a kényszerintézkedés elrendelését.

Hol kell letölteni a letartóztatást?

A letartóztatást büntetés-végrehajtási intézetben kell letölteni. Ha az ügyészség az eljárási cselekmények elvégzése miatt indolkoltnak tartja, rendőrségi fogdában kell végrehajtani. 

Mennyi a letartóztatás maximális időtartama?

A letartóztatás felső határa aszerint változik, hogy a terhelttel szemben hány év szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt van folyamatban az eljárás. Például a letartóztatás legfeljebb öt évig tart, ha életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt folyik eljárás. 

Mit tegyek, ha letartóztatás fenyeget?

Amennyiben Önt vagy hozzátartozóját letartóztatás fenyegeti, haladéktalanul keresse fel a Vidákovics Ügyvédi Irodát, ahol több évtizedes büntetőjogi tapasztalattal, profi csapatként védjük az Ön jogait.

Ha őrizetbe vették hozzátartozóját, akkor sürgősen büntetőjogra szakosodott, tapasztalt ügyvéd segítségére van szüksége, hogy elkerülje az előzetes letartóztatást!

Ne késlekedjen! Lépjen kapcsolatba dr. Vidákovics Béla Zsolt védőügyvéddel.

Készen áll arra, hogy megkezdjük a védekezést?
Hívja most a (+36) 30 357-2124-es telefonszámot és kérjen konzultációs időpontot dr. Vidákovics Béla Zsolt ügyvéddel.

BÜNTETŐJOGI ÜGYVÉD BUDAPEST

Jogi tanácsadás. Ügyvédünk már a kezdeti konzultáción használható tanáccsal láthatja el. Hívjon fel most!

VÁLÓPERES ÜGYVÉD BUDAPEST

Megromlott a házassága? Határozott képviseletet biztosítunk. Forduljon hozzánk bizalommal!

JOGI SZÓTÁR

Tájékozódjon büntetőjogi kérdésekben nagy tapasztattal rendelkező szakértő szerzőink cikkeiből!
Vegye fel a kapcsolatot dr. Vidákovics Béla Zsolt büntetőjogi ügyvéddel a szövegre kattintva és kérjen konzultációs időpontot. Vagy hívja a +36 30 357 2124-es számot! A telefonszámra koppintva a szám bekerül mobiltelefonja tárcsázójába.

Büntetőjogi Ügyvédeink az Ön Rendelkezésére Állnak

Hívjon minket, vagy töltse ki az alábbi űrlapot a védelem megkezdéséhez.

LÉPJEN KAPCSOLATBA ÜGYVÉDÜNKKEL!

TAGADJA BŰNÖSSÉGÉT
Engedje meg, hogy segítsünk értékelni a lehetőségeit!
SZEREZZE MEG A NÉLKÜLÖZHETETLEN SEGÍTSÉGET
Tanácsadás. A konzultáción fontos információt, segítséget kaphat az ügyében
NE TEGYEN VALLOMÁST
Ismerje meg a jogait, adjon lehetőséget az átgondolt védekezésre.
ŐRIZETBE VETTÉK HOZZÁTARTOZÓJÁT?
Tart az előzetes letartóztatástól?
Vidákovics & Partners Ügyvédi Iroda Budapest
MARADJON KAPCSOLATBAN VELÜNK

VIDÁKOVICS ÜGYVÉDI IRODA

1132 Budapest, Váci út 28. II. emelet 5. ajtó

Kapucsengő: 16

+36 (30) 357-2124

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarába bejegyzett Vidákovics Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amely az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapon találhatók. 

A honlapon található információk kizárólag általános tájékoztatás céljából szolgálnak, nem minősül jogi tanácsadásnak.

© 2017 – 2020 Minden jog fenntartva.
phone-handsetcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram