Katonai bűncselekmények

Harci szellem bomlasztása Btk. 457.

457. § (1) Aki háború idején vagy megelőző védelmi helyzetben a katonák között elégedetlenséget szít, vagy kishitűséget kelt, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény a) harchelyzetben katonák elégedetlenségét vagy egyéb kötelességszegését váltja ki, vagy b) a szolgálatra más [...]

Kibúvás a harci kötelesség teljesítése alól Btk. 456.

456. § Aki harci kötelességének teljesítése alól a) szolgálati helyének önkényes elhagyásával, elrejtőzéssel vagy megfutamodással, b) harcképtelenség szándékos előidézésével vagy megtévesztő magatartással, c) harceszköze elhagyásával, megrongálásával vagy alkalmazásának elmulasztásával, d) az ellenségnek önkéntes megadással, vagy e) szolgálati kötelességének egyéb súlyos megszegésével kivonja magát, bűntett miatt öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Értelmező rendelkezések 458. § E [...]

Parancsnoki kötelességszegés Btk. 455.

455. § Aki harchelyzetben, parancsnoki kötelességének megszegésével a) az alárendelt katonákat az ellenségnek megadja, vagy elfogni engedi, b) a rábízott fontos harcállást, berendezést, harceszközt vagy más hadianyagot kényszerítő szükség nélkül megsemmisíti, vagy az ellenségnek használható állapotban átengedi, c) nem fejti ki az ellenséggel szemben azt az ellenállást, amelyre képes, bűntett miatt öt évtől tizenöt [...]

Készenlét fokozásának veszélyeztetése Btk. 454.

454. § (1) Aki az alakulat készenlét fokozását közvetlenül veszélyezteti azáltal, hogy szolgálati kötelességének megszegésével a) nem gondoskodik a szükséges fegyverzet, harci felszerelés vagy más hadianyag biztosításáról vagy készletének megóvásáról, b) fontos fegyverzetet, harci felszerelést vagy más fontos hadianyagot megsemmisít, használhatatlanná tesz, vagy rendeltetésétől egyéb módon elvon, bűntettet követ el, és három évig, [...]

Ellenőrzés elmulasztása Btk. 453.

453. § (1) Aki elöljárói kötelességét azáltal szegi meg, hogy az alárendeltjét szolgálatának teljesítésében nem ellenőrzi, és ez a szolgálatra vagy a fegyelemre jelentős hátránnyal jár, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Ha a bűncselekmény a szolgálatra vagy a fegyelemre különösen nagy hátránnyal jár, a büntetés bűntett miatt a) az [...]

Elöljárói intézkedés elmulasztása Btk. 452.

452. § (1) Aki elöljárói kötelességét megszegve a) az alárendelt kötelességszegésének vagy bűncselekményének megakadályozásához, illetve felelősségre vonásához, b) a szolgálati rendet, a fegyelmet vagy a közbiztonságot fenyegető zavar leküzdéséhez szükséges intézkedést elmulasztja, ha emberiesség elleni vagy háborús bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Ha a bűncselekmény a [...]

Elöljárói gondoskodás elmulasztása Btk. 451.

451. § (1) Aki elöljárói kötelességét azáltal szegi meg, hogy az alárendeltjének anyagi ellátásához, fenyegető veszélytől megóvásához vagy megmentéséhez szükséges intézkedést elmulasztja, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Ha a bűncselekmény a szolgálatra vagy a fegyelemre jelentős hátránnyal jár, a büntetés bűntett miatt [...]

Elöljárói hatalommal visszaélés Btk. 450.

450. § Aki elöljárói hatalmával visszaélve alárendeltjét a) fegyelmi fenyítéssel sújtja, b) panaszjogának gyakorlásában korlátozza, c) járandóságában megrövidíti, vagy anyagilag megterheli, d) magáncélra igénybe veszi, e) a többiekhez képest előnyösebb vagy hátrányosabb bánásmódban részesíti, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Értelmező rendelkezések 458. § E fejezet alkalmazásában a) katonai szolgálaton a 127. § (1) bekezdésében megjelölt személyek [...]

Alárendelt megsértése Btk. 449.

449. § (1) Aki alárendeltjét emberi méltóságában más előtt vagy feltűnően durván megsérti, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt a) aljas indokból, b) súlyos testi vagy lelki gyötrelmet okozva, c) több katona előtt, d) több alárendelt sérelmére követik el. (3) A büntetés [...]

Bujtogatás Btk. 448.

448. § (1) Aki katonák között az elöljáró, a parancs, a szolgálati rend vagy a fegyelem iránt elégedetlenséget szít, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bujtogatásból a szolgálatra vagy a fegyelemre jelentős hátrány származik. Értelmező rendelkezések 458. § E fejezet [...]